Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry
Danh b? doanh nghi?pDanh b? doanh nghi?p
B?t ??ng s?n

B?t ??ng s?n (1/- )

B?t ??ng s?n

T? v?n thi?t k? (2/- )

T? v?n thi?t k?

V?t li?u, thi?t b? XD (29/- )

V?t li?u, thi?t b? XD

Thi công xây l?p (1/- )

Thi công xây l?p

??u t?, d? án (-/- )

??u t?, d? án

Hoàng Anh Gia Lai Group

Hoàng Anh Gia Lai Group

7/1 Thành Thái, Ph??ng 14, Qu?n 10 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP Xây D?ng & Kinh Doanh ??a ?c Hòa Bình

Công ty CP Xây D?ng & Kinh Doanh ??a ?c Hòa Bình

235 Võ Th? Sáu,P.7, Q.3 Tp. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty TNHH Th??ng M?i Him Lam

Công ty TNHH Th??ng M?i Him Lam

234 Ngô T?t T?, P. 22, Q. Bình Th?nh Tp. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty 7/5 - B? t? l?nh Quân khu 7

Công ty 7/5 - B? t? l?nh Quân khu 7

Xã Hi?p Th?nh - Huy?n ??c Tr?ng T?nh Lâm ??ng Vi?t nam
Công ty CP ??u t? ??a ?c H?ng Phú

Công ty CP ??u t? ??a ?c H?ng Phú

07 Lý V?n Ph?c, P. Tân ??nh, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP ??u t? - Xây d?ng Hà N?i (HANCIC)

Công ty CP ??u t? - Xây d?ng Hà N?i (HANCIC)

76 Ph? An D??ng, Qu?n Tây H? Hà N?i Vi?t Nam
Website
T?ng Công ty ??u t? Phát tri?n Nhà và ?ô th? (HUD)

T?ng Công ty ??u t? Phát tri?n Nhà và ?ô th? (HUD)

21 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai Hà N?i Vi?t Nam
Website
Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và Khu công nghi?p TPHCM (HEPZA)

Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và Khu công nghi?p TPHCM (HEPZA)

35 Nguy?n B?nh Khiêm, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP Xây d?ng công trình và ??u t? ??a ?c H?ng Quang (HOCICO)

Công ty CP Xây d?ng công trình và ??u t? ??a ?c H?ng Quang (HOCICO)

007-008, c/c H1 Hoàng Di?u, P.9, Q.4 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty TNHH T? v?n Thi?t k? và Xây d?ng H?ng ??c

Công ty TNHH T? v?n Thi?t k? và Xây d?ng H?ng ??c

246A ?inh Tiên Hoàng, P. ?aKao, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds