Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry
??u t?, d? án
Công ty TNHH Th??ng M?i Him Lam

Công ty TNHH Th??ng M?i Him Lam

234 Ngô T?t T?, P. 22, Q. Bình Th?nh Tp. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP ??u t? ??a ?c H?ng Phú

Công ty CP ??u t? ??a ?c H?ng Phú

07 Lý V?n Ph?c, P. Tân ??nh, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP ??u t? - Xây d?ng Hà N?i (HANCIC)

Công ty CP ??u t? - Xây d?ng Hà N?i (HANCIC)

76 Ph? An D??ng, Qu?n Tây H? Hà N?i Vi?t Nam
Website
T?ng Công ty ??u t? Phát tri?n Nhà và ?ô th? (HUD)

T?ng Công ty ??u t? Phát tri?n Nhà và ?ô th? (HUD)

21 Kim ??ng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai Hà N?i Vi?t Nam
Website
Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và Khu công nghi?p TPHCM (HEPZA)

Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và Khu công nghi?p TPHCM (HEPZA)

35 Nguy?n B?nh Khiêm, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP Xây d?ng công trình và ??u t? ??a ?c H?ng Quang (HOCICO)

Công ty CP Xây d?ng công trình và ??u t? ??a ?c H?ng Quang (HOCICO)

007-008, c/c H1 Hoàng Di?u, P.9, Q.4 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty CP T? v?n – Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng Quân

Công ty CP T? v?n – Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng Quân

31-33-35 Hàm Nghi, P. Nguy?n Thái Bình, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam

Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam

57 Hàng Chu?i - Q.Hai Bà Tr?ng Hà N?i Vi?t Nam
Website
Công ty C? ph?n ??u t? Hùng V??ng

Công ty C? ph?n ??u t? Hùng V??ng

63 Hàng Tr?ng - Hoàn Ki?m Hà N?i Vi?t Nam
Website
Công ty C? ph?n ??u t? Du l?ch và Th??ng m?i H?i Linh

Công ty C? ph?n ??u t? Du l?ch và Th??ng m?i H?i Linh

218/2/22 Tr?n Duy H?ng - C?u Gi?y Hà N?i Vi?t Nam
Website
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds