Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty c? ph?n Liên Minh

Công ty c? ph?n Liên Minh
230 Lý Th??ng Ki?t - Ph??ng 14 - Qu?n 10 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.863 5888
Fax: 84.8.8635566

Công ty c? ph?n Liên Minh là m?t ??n v? chuyên ??u t? và phát tri?n các khu th??ng m?i dân c? và c?m công nghi?p t?i Vi?t Nam. Danh m?c ??u t? hi?n nay c?a công ty bao g?m: 03 khu th??ng m?i và dân c? ph?c h?p, khu du lich bi?n 5 sao và khu công nghi?p v?i t?ng di?n tích : 277 ha (t??ng ???ng 500 arces). Doanh thu D? ki?n c?a 05 d? án này kho?ng 80 tri?u USD, thu vào trong vòng 05 n?m t?i.

Vào n?m 2001, công ty c? ph?n Liên Minh ???c hình thành t? Liên Minh H?p tác xã TP.HCM, ??n v? qu?n lý các h?p tác xã t?i TP.HCM, ??u t? vào th? tr??ng b?t ??ng s?n ?ang phát tri?n nhanh chóng. Nh? vi?c ?a s? h?u trong và ngoài n??c, công ty Liên Minh tr? thành m?t t? ch?c qu?n lý chuyên nghi?p v?i ??i ng? qu?n lý nhi?u kinh nghi?m ?ã t?ng thành công trong l?nh v?c b?t ??ng s?n ? M? - B?c M?, Trung Qu?c. V?i t?ng c?ng 25 nhân viên bao g?m: k? s? xây d?ng, Ki?n trúc s?, qu?n lý d? án, k? toán, marketing và lu?t s? ?ang làm vi?c t?i 03 v?n phòng ? Vi?t Nam. Công ty chuyên phát tri?n nhà ?? bán ho?c cho thuê v?i m?c giá trung bình nh?m vào m?i t?ng l?p xã h?i.

Công ty là thành viên c?a Hi?p h?i b?t ??ng s?n Tp.HCM (Horea) và phòng th??ng m?i và công nghi?p Hoa K? t?i Tp.HCM (AMCHAM).

?? bi?t thêm chi ti?t xin vui lòng liên h?:

Công ty C? ph?n Liên Minh

??a ch?: 230 Lý Th??ng Ki?t, ph??ng 14, qu?n 10, TP.HCM.

?i?n th?ai: (+84.8) 863 5888 (ext 115) - Fax: (+84.8) 863 5566 - Mobile: ( +84) 906 999 733

[email protected]


Date added: 2008-07-07 09:20:51    Hits: 112
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds