Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Sài Gòn Xây D?ng (COSACO)

Công ty CP Sài Gòn Xây D?ng (COSACO)
S? 5 Nguy?n Siêu, P. B?n Nghé, Qu?n 1 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8298323/ 8295122
Fax: 08-8223110
Công ty C? ph?n Sài Gòn Xây D?ng (COSACO.JSC) ???c chuy?n th? t? DNNN Công ty Sài Gòn Xây D?ng (COSACO) theo Quy?t ??nh s?: 5919/Q?-UBND ngày 22/11/2005 c?a UBND TP. H? Chí Minh.

Gi?y phép kinh doanh s?: 413004829 do S? K? ho?ch và ??u t? TP. H? Chí Minh c?p ngày 1/6/2006.

V?i s? góp v?n c?a nhi?u Doanh nghi?p l?n có uy tín trong các l?nh v?c xây d?ng, xây d?ng công nghi?p và nhi?u ngành ngh? khác.

V?i các ch?c n?ng ho?t ??ng: Xây d?ng công trình công nghi?p, dân d?ng, h? t?ng k? thu?t ?ô th?, c?p thoát n??c ngành giao thông - b?u ?i?n. Mua bán v?t li?u xây d?ng. Thi công c?u ???ng. San l?p m?t b?ng. ??u t? xây d?ng, kinh doanh nhà và ?ô th?. Môi gi?i b?t ??ng s?n. Trang trí n?i ngo?i th?t. Gia công ?? g? dân d?ng và xây d?ng. Mua bán g? và các s?n ph?m t? g?, máy móc thi?t b?.

COSACO.JSC ?ã và ?ang tr? thành m?t trong nh?ng Công ty hàng ??u trong l?nh v?c xây d?ng dân d?ng và xây d?ng công nghi?p t?i Vi?t Nam.

V?i ph??ng châm: "UY TÍN - T?C ?? - CH?T L??NG - CHUYÊN NGHI?P", Ban Giám ??c và toàn th? nhân viên COSACO.JSC luôn ph?n ??u ?? v??t qua m?i thách th?c trong quá trình h?i nh?p qu?c t? và s? c?nh tranh gay g?t c?a n?n kinh t? th? tr??ng.

Date added: 2008-07-07 09:28:22    Hits: 515
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds