Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP ??u t? và Xây d?ng S? 8 (CIC 8)

Công ty CP ??u t? và Xây d?ng S? 8 (CIC 8)
146 Bis Nguy?n V?n Th?, P. ?a Kao, Qu?n 1 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-251625/ 8224588
Fax: 08-8231362
L?ch s? & Phát tri?n

Công ty C? ph?n ??u t? & Xây d?ng s? 8 (CIC8) ti?n thân là Công ty Xây d?ng s? 8 ???c thành l?p ngày 10/10/1989 tr?c thu?c B? Xây D?ng chuyên ho?t ??ng trong các l?nh v?c thi công công trình dân d?ng, công nghi?p và h? t?ng c? s?.

N?m 1997 Công ty b??c sang l?nh v?c ??u t? Kinh doanh B?t ??ng s?n và cho ra ??i các D? án nh? Chung c? cao c?p 41 Bis ?i?n Biên Ph? là chung c? cao c?p ??u tiên trên c? n??c.

Hi?n nay, Công ty ti?p t?c phát huy th? m?nh c?a mình trong l?nh v?c Thi công xây l?p qua các công trình Nhà máy Th?y ?i?n ??ng Nai 2 v?i giá tr? 2000 t? ??ng, Trung tâm d?ch v? th??ng mai B?n Thành t?i QI …… ??ng th?i, Công ty c?ng ti?p t?c ??y m?nh l?nh v?c ??u t? Kinh doanh B?t ??ng s?n v?i các d? án nh? Chung c? B?c Bình , GreenBuilding, Nam An Building, Nhà mày Th?y ?i?n Dakquotte , Trung tâm th??ng m?i Thanh ?a …

Date added: 2008-07-07 09:32:33    Hits: 157
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds