Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

T?ng Công ty xây d?ng s? 1 (CC1)

T?ng Công ty xây d?ng s? 1 (CC1)
526 ?i?n Biên Ph?, P.21, Q.Bình Th?nh Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Phone: 08-8250371
T?ng công ty Xây d?ng s? 1 (g?i t?t là CC1): là T?ng Công ty Nhà n??c tr?c thu?c B? Xây d?ng ho?t ??ng theo mô hình Công ty m? - Công ty con, ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh và ??u t? ?a ngành ngh?, ?a s?n ph?m, có nhi?u kinh nghi?m trong l?nh v?c xây l?p, ??u t?, t? v?n xây d?ng, xu?t nh?p kh?u thi?t b? v?t t?…có n?ng l?c tài chính v?i ??i ng? cán b? qu?n lý chuyên môn cao, có 20 Công ty tr?c thu?c t? Hà N?i vào ??n C?n Th?.

L?NH V?C XÂY L?P

?ã t?ng thi công các công trình công nghi?p l?n ? Thành ph? H? Chí Minh và khu v?c mi?n Nam nh? Nhà máy th?y ?i?n Tr? An, Thác M?, Hàm Thu?n - ?a Mi, nhi?t ?i?n Phú M?, xim?ng Hà Tiên, xim?ng Honcin, nhà máy n??c Sông Sài Gòn, nhà máy n??c Th? ??c…Hi?n nay, ?ang làm t?ng th?u xây l?p nhà máy nhi?t ?i?n Nh?n Tr?ch 1, C?u Th? Thiêm, nhà máy ?i?n Ô Môn, s?a ch?a h?m chui V?n Thánh, xây d?ng các nhà máy thu? ?i?n Buôn K?p, ??ng Nai 4, B?c Bình, nhà máy l?c d?u Dung Qu?c…

L?NH V?C ??U T?

Là ch? ??u t? công viên n??c C?n Th?, nhà máy thu? ?i?n ??rk’tih t?i ??knông công su?t 144Mwh, cao ?c Sailling Tower t?i Qu?n 1-TPHCM, c?u ??ng Nai theo ph??ng th?c BOT, ??u t? xây d?ng các khu ?ô th? m?i t?i Thành Ph? H? Chí Minh nh? khu H?nh Phúc – khu Thiên Hoà Qu?n 12, Khu Bà ?i?m Hóc Môn… và các chung c? cao c?p trên ??a bàn thành ph? HCM và các t?nh C?n Th?, ??ng Nai, Hu?, Ngh? An…. Ngoài ra, T?ng Công ty còn tham gia góp v?n ??u t? các nhà máy xim?ng ?ô L??ng - Ngh? An, thu? ?i?n B?c Bình, nhà máy n??c Th? ??c…

T?ng Công ty xây d?ng s? 1 còn có các ??n v? t? v?n thi?t k? xây d?ng và xu?t nh?p kh?u v?t t?, thi?t b? xây d?ng và xu?t nh?p kh?u lao ??ng l?n t?i TP.HCM

Date added: 2008-07-07 09:34:51    Hits: 267
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds