Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH Th??ng M?i và D?ch V? Di?u Hi?n

Công ty TNHH Th??ng M?i và D?ch V? Di?u Hi?n
248 ???ng 30 tháng 04 - ph??ng H?ng L?i - Q.Ninh Ki?u Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.71.0840348
Fax: 84.71.0838913

Công ty Di?u Hi?n ???c thành l?p trên 10 n?m trong th?i k? ??i m?i chuy?n t? kinh t? t?p trung sang c? ch? th? tr??ng. Giám ??c Công ty bà Ph?m Th? Di?u Hi?n s?m m? côi cha m? (cha ?i kháng chi?n hy sinh), ?ã tr?i qua nhi?u gian nan v?t v?, song b?ng ý chí và ngh? l?c, ?ã v??t khó v??n lên làm kinh t? t? hai bàn tay tr?ng và t?o d?ng cho mình s? thành ??t nh? ??c m? thu? nh?.


N?m 1998, Công ty xây d?ng Khu V?n hóa Du l?ch Bình An t?i th? xã Sóc Tr?ng, m?t trung tâm vui ch?i gi?i trí do t? nhân ??u t? dành cho các t?ng l?p nhân dân lao ??ng. Ho?t ??ng c?a Khu V?n hóa Du l?ch ?ã mang l?i hi?u qu? kinh t?, xã h?i tích c?c, góp ph?n xây d?ng và ??i m?i di?n m?o m?t t?nh nghèo.


N?m 2003, Công ty ti?p t?c ??u t? D? án Khu dân c?, thu?c Khu ?ô th? M?i Nam Sông C?n Th? v?i quy mô trên 19ha. Công trình ?ã hoàn thành c? s? h? t?ng s?m nh?t so v?i trên 50 d? án khu dân c? t?i Thành ph? C?n Th?.

T?n d?ng l?i th? sông n??c ?BSCL, n?m 2005 Công ty m? Di?u Hi?n m? r?ng ngành ngh? kinh doanh, ?ã m?nh d?ng hóa h??ng ??u t? trong ?ó có ngành nuôi tr?ng và ch? bi?n th?y s?n. Công ty CP Th?y s?n Bình An, m?t công ty con c?a Di?u Hi?n ?ã ra ??i theo h??ng m? r?ng và ?a d?ng hóa ?ó, v?i h?n 20ha nuôi cá nguyên li?u theo mô hình cá s?ch n?m d?c b? H?u Giang và m?t nhà ch? bi?n th?y s?n r?ng trên 30.000m2 n?m ? khu công nghi?p Trà Nóc II, TP. C?n Th?. ???c trang b? các thi?t b? hoàn toàn m?i và công ngh? th?y s?n tiên ti?n c?a các qu?c gia M?, Nh?t, ??c, Pháp, Hàn Qu?c

Nhà máy th?y s?n Bình An ?ã thu hút h?n 2.000 công nhân có vi?c làm ?n ??nh. S?n ph?m chính c?a nhà máy là cá tra fillet ?ông l?nh và các s?n ph?m giá tr? gia t?ng ph?c v? xu?t kh?u. Giai ?o?n ??u, nhà máy ch? bi?n t? 150 t?n ??n 200 t?n cá tra nguyên li?u/ngày, khi ?i vào s?n xu?t ?n ??nh, s? ??t công su?t 600 t?n nguyên li?u/ngày, t??ng ???ng 200 t?n cá thành ph?m.

Công ty Di?u Hi?n ?ang qu?n lý các ??n v? tr?c thu?c là Khu V?n hóa Du l?ch Bình An, Trung tâm nuôi tr?ng Th?y s?n ? V?nh Long, Nhà máy th?y s?n Bình An và các c? s? ch? bi?n ?? g? cao c?p.

Công ty Di?u Hi?n luôn gi? v?ng th??ng hi?u và uy tín ho?t ??ng, th?c hi?n ??y ?? ngh?a v? thu? ??i v?i Nhà n??c, tích c?c tham gia các ho?t ??ng xã h?i t? thi?n t?i nhi?u ??a ph??ng; do v?y các ho?t ??ng c?a công ty ???c các ban ngành ?ánh giá cao, b?n thân T?ng Giám ??c Công ty c?ng ???c t?ng nhi?u huy ch??ng, b?ng khen t? c?p t?nh, thành ph? ??n c?p B?, Ngành, Trung ??ng.

 


Date added: 2008-07-08 01:20:07    Hits: 120
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds