Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây d?ng Th??ng m?i C?n Nhà M? ??c (Dream House)

Công ty CP Xây d?ng Th??ng m?i C?n Nhà M? ??c (Dream House)
58/1 - 58/2 Tr?n Xuân So?n, P. Tân Ki?ng, Qu?n 7 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8728148/ 8727565
Fax: 08-8722701

 KINH DOANH B?T ??NG S?N

Chuyên nghi?p t? ch?c ti?p th?, bán chung c?, c?n h? cao c?p

V?i nhân l?c trình ?? cao, ??i ng? bán hàng, c?ng tác viên ?ông ??o, chuyên nghi?p, r?ng kh?p, th??ng xuyên ???c ?ào t?o qua các khóa hu?n luy?n v? kinh doanh b?t ??ng s?n, Công ty Dream House ?ã ti?p th? và bán thành công 3 khu c?n h? cao c?p Hoàng Anh Gia Lai, v?i trên 1.000 c?n h? trong th?i gian ng?n. ??ng th?i, Công ty c?ng ?ã mua s? - bán l? nhi?u c?n h? thu?c các d? án khác.

Trong l?nh v?c t? ch?c ti?p th?, bán chung c?, c?n h? cao c?p, Công ty Deam House có nhi?u hình th?c h? tr? khách hàng, ??c bi?t là s? h? tr? v? v?n thông qua s? tài tr? c?a m?t s? ngân hàng ??i tác nh?: Ngân hàng Oricom Bank, Ngân hàng ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam (BIDV) t?i TP. HCM, Ngân hàng Maritime Bank, Ngân hàng ?ông Á, Ngân hàng Ph??ng ?ông, Ngân hàng Techcombank…

Qua ?ó, Công ty Deam House ?ã giúp cho nhi?u khách hàng ???c s? h?u nh?ng c?n h? chung c? cao c?p, bi?n nh?ng ?i?u mà h? t?ng m? ??c b?y lâu tr? thành s? th?t.

C?ng chính vì th? mà ??n nay, Công ty Dream House ?ã t?p h?p ???c hàng ngàn khách hàng thân thu?c, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c kinh doanh c?n h?, chung c? cao c?p.

??U T? XÂY D?NG

 Phong cách ki?n trúc Victorian ra ??i và phát tri?n r?c r? trong th?i k? tr? vì V??ng qu?c Anh c?a N? hoàng Victorian nh?ng ?nh h??ng c?a nó r?t ??m nét và r?ng kh?p Âu – M?.

V?i ph??ng châm “Ki?n trúc là s? l?a ch?n”, Công ty Dream House ?ã k?t h?p phong cách ki?n trúc Victorian v?i phong cách ki?n trúc hi?n ??i ?? t?o nên b?n s?c th??ng hi?u cho nh?ng ngôi bi?t th?, nhà ph? sang tr?ng và ??c ?áo c?a mình, ?em l?i s? hài lòng tuy?t ??i cho khách hàng.

?? t?o ra s? ?a d?ng và ??c ?áo v? m?u nhà Victorian, Công ty Dream House ?ã ph?i h?p v?i Tr??ng ??i h?c Ki?n trúc Thành ph? H? Chí Minh t? ch?c Cu?c thi Thi?t k? Bi?t th? Dream House theo phong cách ki?n trúc Victorian. Cu?c thi ?ã thành công t?t ??p v?i m?t b? s?u t?p nh?ng m?u nhà Victorian và s? ???c Công ty tri?n khai xây d?ng cho khách hàng.

Nói ??n phong cách ki?n trúc Victorian là nói ??n s? công phu, tinh x?o, ?i?u này khi?n nhi?u khách hàng lo ng?i v? giá c? c?a nh?ng bi?t th?, nhà ph? mang phong cách này.

Tuy nhiên, b?ng cách nghiên c?u, tìm nh?ng v?t li?u thay th? phù h?p, Công ty Dream House ?ã t?o ra giá thành h?p lý cho bi?t th? Victorian v?i mong mu?n nh?ng ai yêu thích phong cách ki?n trúc này ??u có th? s? h?u chúng m?t cách d? dàng.

??U T? TÀI CHÍNH

 N?m trong chi?n l??c kinh doanh c?a mình, Công ty Dream House ?ã th?c hi?n nhi?u ch??ng trình h?p tác và ??u t? tài chính v?i các ??i tác chi?n l??c trong và ngoài n??c.

T? v?n ??u t? trong và ngoài n??c

- T? v?n pháp lý v? b?t ??ng s?n
- T? v?n ??u t? t?o l?p và kinh doanh d? án b?t ??ng s?n
- T? v?n tài chính b?t ??ng s?n
- T? v?n h?p ??ng mua bán, chuy?n nh??ng, thuê, mua b?t ??ng s?n…


Date added: 2008-07-08 01:29:52    Hits: 84
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds