Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH B?t ??ng s?n FPT ( FPT Land )

Công ty TNHH B?t ??ng s?n FPT ( FPT Land )
Tòa nhà FPT C?u Gi?y - Ph?m Hùng Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4 730 1515
Fax: 84.4 8562401

Kinh doanh b?t ??ng s?n là ??nh h??ng chi?n l??c quan tr?ng c?a T?p ?oàn FPT trong th?i k? n?n kinh t? Vi?t Nam ?ang có nh?ng b??c phát tri?n v??t b?c và ?áp ?ng s? t?ng tr??ng không ng?ng c?a FPT. B?ng ??i ng? nhân s? chuyên nghi?p, kh? n?ng áp d?ng công ngh?, ti?m l?c phát tri?n c?a mình và s? h?p tác chi?n l??c v?i các t?p ?oàn hùng m?nh qu?c t?, Công ty TNHH B?t ??ng s?n FPT (FPT Land) ??nh h??ng tr? thành nhà kinh doanh hàng ??u trong th? tr??ng b?t ??ng s?n ?ang phát tri?n m?nh m? t?i Vi?t Nam.

Chi?n l??c phát tri?n c?a FPT Land là ??u t? xây d?ng các khu ?ô th?, công nghi?p, các toà nhà v?n phòng  và chung c? ch?t l??ng cao, các công trình d?ch v? dân sinh v?i h? t?ng k? thu?t hi?n ??i trên c? n??c và cung c?p các d?ch v? hoàn h?o ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u s?ng, làm vi?c, sinh ho?t, vui ch?i, gi?i trí cho m?i ??i t??ng khách hàng.

Các ch?c n?ng, nhi?m v? chính c?a FPT Land
- Kinh doanh, ??u t?, môi gi?i b?t ??ng s?n

- D?ch v? thuê và cho thuê nhà ? v?n phòng, nhà x??ng, kho bãi

- D?ch v? kinh doanh khách s?n, nhà hàng, h?c xá

- D?ch v? t? v?n, qu?n lý b?t ??ng s?n

- Xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, th?y l?i

- D?ch v? kh?o sát và t? v?n các công trình xây d?ng dân d?ng và công nghi?p, giao thông, th?y l?i

- ??u t?, xây d?ng , kinh doanh các khu ?ô th?, khu công nghi?p và khu công ngh? cao

- San l?p m?t b?ng, thi công x? lý n?n móng công trình

- Trang trí, l?p ??t n?i ngo?i th?t c?a các công trình dan d?ng và công nghi?p

- Mua, bán v?t li?u xây d?ng, v?t t?, thi?t b?, máy móc trong xây d?ng dân d?ng và công nghi?p

- ??u t?, xây d?ng, kinh doanh các khu công viên, khu vui ch?i gi?i trí

- T? v?n ??u t? (không bao g?m t? v?n pháp lu?t)

- Tri?n khai các d? án quy ho?ch

- Thi?t k? quy ho?ch khu ?ô th? và nông thôn

- Xây d?ng công trình công nghi?p, dân d?ng, giao thông, th?y l?i và xây d?ng khác

- Thi?t k? yêu c?u ??i v?i công trình dân d?ng, công nghi?p, nông nghi?p

- Thi?t k? t?ng m?t b?ng ki?n trúc, n?i ngo?i th?t ??i v?i các công trình dân d?ng, công nghi?p, ?ô th?

- Thi?t k? công trình, ?ô th?, khu công nghi?p (khu ch? xu?t, khu công ngh? cao).


Date added: 2008-07-22 02:42:27    Hits: 102
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds