Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty ??a ?c FICO

Công ty ??a ?c FICO
927 Tr?n H?ng ??o, Ph??ng 1, Qu?n 5 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-9235128
Fax: 08-8380298
??u t? xây d?ng và kinh doanh phát tri?n nhà và h? t?ng k? thu?t khu ?ô th?, khu dân c?, khu công nghi?p, khu ch? xu?t, khu công ngh? cao, khu kinh t?.

Xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, công trình k? thu?t h? t?ng ?ô th? và khu công nghi?p, trang trí n?i th?t.

T? v?n ??u t? và giám sát k? thu?t xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, công trình k? thu?t h? t?ng, bao g?m l?p và th?m ??nh d? án ??u t?; kh?o sát, thi?t k? quy ho?ch, thi?t k? công trình, qu?n lý th?c hi?n d? án, t? v?n ??u th?u và h?p ??ng kinh t?; t? v?n kinh doanh và môi gi?i b?t ??ng s?n.

Date added: 2008-07-22 02:49:10    Hits: 321
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds