Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Remak Vietnam

Remak Vietnam
100 Nguy?n Chí Thanh, ??ng ?a Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 0902441981 - 04.2427731
Fax: 04.7759003
Hotline: 1900.555.535
Công ty Remak Vietnam là công ty cung c?p m?t cách toàn di?n các d?ch v? liên quan ??n b?t ??ng s?n t?i Vi?t Nam nh?ng chuyên v? các d?ch v? t? v?n, ??u t? và môi gi?i b?t ??ng s?n. Chúng tôi c?ng có các m?ng d?ch v? tr? giúp các ch? ??u t?, t? v?n phát tri?n d? án bao g?m báo cáo nghiên c?u kh? thi chi ti?t cho các ch? ??u t? và các ngân hàng c?a h? v? m?i khía c?nh mà h? yêu c?u, t? khâu l?p d? án, ??n nghiên c?u th? tr??ng, nghiên c?u kh? thi, t? v?n thi?t k? (cùng v?i các ki?n trúc s? c?a quý công ty), tài chính, ti?p th? và cu?i cùng là qu?n lý toà nhà. Chúng tôi c?ng là nhà ??u t? b?t ??ng s?n chuyên nghi?p, m?c ??u m?i ch? có m?t ? Vi?t Nam t? cu?i n?m 2006 chúng tôi ??t d?u ?n c?a mình trên nhi?u d? án l?n nh? d? án xây d?ng khu Resort Baverlly Hill ? ??ng Mô, d? án xây d?ng khu ?ô th? phía Tây thành ph? Ninh Bình v.v..
  • CÔNG TY REMAK VIETNAM

Remak ???c thành l?p vào n?m 2006 và cung c?p ??y ?? các d?ch v? t? v?n cho các toà nhà th??ng m?i, c?n h? và ?a m?c ?ích s? d?ng, khu ?ô th? và resort. Remak Vietnam cung c?p nh?ng d?ch v? b?t ??ng s?n có kinh nghi?m nh?t t?i Vi?t Nam, và gi? ?ây, ???c h? tr? b?i m?t m?ng l??i n?ng ??ng và t?ng tr??ng r?t nhanh trên th? gi?i.

Remak Vietnam là công ty chuyên cung c?p các d?ch v? b?t ??ng s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam, ?áp ?ng toàn b? các d?ch v? b?t ??ng s?n chuyên nghi?p cho các t?p ?oàn l?n, các nhà ??u t?, phát tri?n d? án, các c? quan nhà n??c và t? v?n ??c l?p cho c? ch? ??u t? và khách hàng c?a các toà nhà th??ng m?i và c?n h?. Sau khi thành l?p vào n?m 2006, công ty Remak Vi?t Nam ?ã phát tri?n không ng?ng v?i m?t ??i ng? chuyên viên ???c ?ào t?o m?t cách bài b?n, chuyên nghi?p và ???c h? tr? b?i nh?ng công ngh? tiên ti?n nh?t. Gi? ?ây, chúng tôi ?ã có m?t t?i Hà N?i, TP H? Chí Minh, Hà Tây, V?nh Phúc, Ninh Bình và các thành ph? l?n khác trên kh?p c? n??c.

Thông tin th? tr??ng ?áng tin c?y chính là c?t lõi c?a ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng tôi và Remak Vietnam t? hào là công ty ??u tiên ? Vi?t Nam ?ng d?ng h? th?ng qu?n lý thông tin th? tr??ng, s?n ph?m, khách hàng trên n?n t?ng công ngh? thông tin tiên ti?n. Chúng tôi cam k?t cung c?p nh?ng gi?i pháp t?t nh?t cho khách hàng trong m?i l?nh v?c c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n. Khi h?p tác v?i chúng tôi, quý v? s? có ???c kinh nghi?m lâu n?m t?i th? tr??ng Vi?t Nam, c?ng nh? s? hi?u bi?t c?a ??i ng? nhân viên c?a chúng tôi và m?ng l??i v?n phòng trên kh?p c? n??c.

Chúng tôi ?ã h?p tác v?i nhi?u d? án quan tr?ng t?i Hà N?i, TP. H? Chí Minh và nhi?u d? án khác trên toàn qu?c. Chúng tôi ?ã giúp ?? khách hàng tìm ??a ?i?m v?n phòng và nhà ? trên toàn qu?c và ?ã nghiên c?u các khách s?n và khu ngh? d??ng t? nam ra b?c. Chúng tôi qu?n lý nhi?u toà nhà và ?ã h? tr? khách hàng cho thuê hàng nghìn mét vuông m?t b?ng. Remak Vietnam ?ã th?c hi?n nhi?u giao d?ch chuy?n nh??ng các d? án ??u t? và t? v?n cho nhi?u ch? ??u t? v? thi?t k?, nghiên c?u kh? thi cho thuê và qu?n lý b?t ??ng s?n t?i Vi?t Nam. Chúng tôi là ti?ng nói ???c kh?ng ??nh v? các ý ki?n t? v?n b?t ??ng s?n chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam.


Date added: 2008-06-22 17:32:07    Hits: 732
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds