Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Châu Th?

Công ty CP Châu Th?
26/7 H? Bi?u Chánh, P.11, Q. Phú Nhu?n TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-9975017 / 9975018
Fax: 08-9975019

CÁC NGÀNH NGH? KINH DOANH G?M CÓ:

1. ??U T? D? ÁN
??t công nghi?p: Bình D??ng, C? Chi, ??ng Tháp và Long An
??t kinh doanh du l?ch: ??o Phú Qu?c, Nha Trang và ?à N?ng
L?p, qu?n lý và môi gi?i d? án ??u t?

2. T? V?N THI?T K? - XÂY D?NG

T? v?n thi?t k? - thi công – giám sát các công trình xây d?ng
??u t? xây d?ng c? s? h? t?ng khu dân c? – khu ?ô th? - khu công nghi?p
Trang trí n?i - ngo?i th?t công trình
Ki?m ??nh ch?t l??ng công trình xây d?ng -  Th?m tra thi?t k? -  L?p d? toán công trình

3. KINH DOANH B?T ??NG S?N:

D?ch v? qu?n lý b?t ??ng s?n -  D?ch v? nhà ??t và T? v?n b?t ??ng s?n.
Kinh doanh b?t ??ng s?n khu v?c: Qu?n 7, Nhà Bè
Mua bán -  Ký g?i nhà ??t
H?p th?c hóa gi?y t? nhà ??t
Xin gi?y phép xây d?ng -  Hoàn công -  Di s?n th?a k?

4. THI?T K? QU?NG CÁO:

Thi?t k? t?o m?u
D?ch v? qu?ng cáo th??ng m?i, in trên bao bì
D?ch v? qu?ng cáo trên các ph??ng ti?n thông tin ?i?n t?
D?ch v? t? ch?c s? ki?n và h?i c

5. CÂY XANH:

Mua bán và trang trí cây xanh - ?á ngh? thu?t
Thi?t k? thi công các công trình cây xanh
Ch?m sóc và b?o d??ng cây xanh
Phân ph?i các lo?i gi?ng cây tr?n

 

 

 

 

 


Date added: 2008-06-30 03:40:34    Hits: 1283
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds