Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH D?ch v? - Xây d?ng ??a ?c ??t Xanh

Công ty TNHH D?ch v? - Xây d?ng ??a ?c ??t Xanh
114 Nguy?n C?u Vân, Ph??ng 17, Q. Bình Th?nh TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8408661
Fax: 08-8996353
Công ty ??t Xanh trân tr?ng g?i ??n Quý khách hàng l?i chúc s?c kh?e và thành ??t!

Kính th?a Quý khách hàng, trong xu th? h?i nh?p và phát tri?n m?nh m? c?a toàn c?u, v? th? c?a ??t n??c ta ngày càng ???c b?n bè qu?c t? ?ánh giá cao v? c? môi tr??ng chính tr? ?n ??nh c?ng nh? s? phát tri?n m?nh m? v? kinh t? - xã h?i. ?i ?ôi v?i m?t n?n kinh t? n?ng ??ng, nhu c?u v? c? s? h? t?ng, các ?ô th? m?i, khu dân c? cao c?p, hi?n ??i ph?c v? cho m?c ?ích an sinh c?ng nh? công vi?c kinh doanh ngày càng ??t ra b?c thi?t.

N?m b?t ???c nhu c?u t?t y?u ?ó, Công ty ??t Xanh – nhà ??u t? kinh doanh b?t ??ng s?n t?i TPHCM – ?ã không ng?ng c?i ti?n, m? r?ng các d?ch v? t? v?n v? b?t ??ng s?n, tr? thành “Nhà phát tri?n d? án” chuyên nghi?p, v?ng m?nh, góp ph?n tích c?c vào quá trình xây d?ng ??t n??c và m?c tiêu an sinh lâu dài c?a ng??i dân.

Quý khách hàng mong mu?n tìm ki?m s?n ph?m b?t ??ng s?n phù h?p ?? sinh s?ng ho?c ?? ??u t? kinh doanh, xin ??ng ng?n ng?i liên h? v?i chúng tôi! Công ty ??t Xanh luôn s?n sàng t? v?n và ph?c v? Quý khách tìm hi?u thông tin v? chung c?, c?n h? cao c?p, ??t n?n d? án, nhà ph? hay bi?t th? m?t cách ??y ?? nh?t.

V?i ??i ng? nhân viên và chuyên viên t? v?n chuyên nghi?p, Công ty ??t Xanh ch?c ch?n s? ?em l?i cho Quý khách s? l?a ch?n n?i an c? và ??u t? hi?u qu? nh?t.

R?t mong s? quan tâm và h?p tác c?a Quý khách hàng.

Trân tr?ng kính chào!

Date added: 2008-07-22 02:28:14    Hits: 217
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds