Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Trung tâm kinh doanh B?t ??ng s?n INTRESCO

Trung tâm kinh doanh B?t ??ng s?n INTRESCO
18 Nguy?n B?nh Khiêm, P. ?a Kao, Q.1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.822 8511(4 line) - 824 4070
Fax: 84.8.9111956
Là ??n v? tr?c thu?c Công ty c? ph?n ??u t? kinh doanh nhà - m?t trong nh?ng doanh nghi?p hàng ??u trong l?nh v?c ??u t? d? án, t? v?n thi?t k? xây d?ng và kinh doanh ??a ?c - TRUNG TÂM KINH DOANH B?T ??NG S?N INTRESCO ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh v? trí và hình ?nh c?a mình trong l?nh v?c kinh doanh giao d?ch b?t ??ng s?n.
V?i ph??ng châm “UY TÍN – HI?U QU? - CHUYÊN NGHI?P – NHANH CHÓNG” cùng ??i ng? nhân viên nhi?u kinh nghi?m trong l?nh v?c t? v?n pháp lý, môi gi?i và th?m ??nh ??a ?c; k? t? khi thành l?p ??n nay, Trung tâm kinh doanh B?S INTRESCO luôn ?áp ?ng ???c các nhu c?u c?a khách hàng m?t cách chuyên nghi?p, nhanh chóng và hi?u qu? nh?t.
Trung tâm Kinh doanh B?S INTRESCO ?ã và ?ang không ng?ng c?i thi?n, m? r?ng, ?a d?ng hóa các lo?i hình s?n ph?m, d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng ngày càng t?t h?n. Các lo?i hình s?n ph?m, d?ch v? chúng tôi cung c?p ??n Quý khách hàng:
- Kinh doanh B?S: Mua – bán, thuê – cho thuê các s?n ph?m c?a Công ty c? ph?n ??u t? kinh doanh nhà và s?n ph?m khác do Trung tâm phân ph?i.
- Th?c hi?n các d?ch v?:
• Môi gi?i b?t ??ng s?n.
• D?ch v? t? v?n ti?p th?, qu?ng cáo các d? án B?S.
• Các d?ch v? v? pháp lý: h?p th?c hóa nhà ??t; chuy?n nh??ng quy?n s? h?u nhà ? và quy?n s? d?ng ??t ?…
• ?o v?, ?ánh giá hi?n tr?ng và ??nh giá tr? B?S.
- Liên k?t v?i nhi?u ngân hàng (Vietcombank, Sacombank, Incombank, Eximbank, ANZ, Công ty TNHH 1 Thành viên tài chính Prudential VN…) ?? t? v?n và h? tr? khách hàng các th? t?c vay tín d?ng, ?y thác thanh toán.
- ??u t?, khai thác các d? án v?a và nh?.
- ??u t? tài chính - ch?ng khoán.
C? H?I ??U T?:
Hi?n nay, Trung tâm kinh doanh B?S INTRESCO ?ang giao d?ch nhi?u s?n ph?m thu?c các d? án c?a Công ty ??u t? kinh doanh nhà INTRESCO và các d? án B?S khác v?i v? trí ??p, h? s? pháp lý hoàn ch?nh, giá c? phù h?p, ph??ng th?c thanh toán linh ho?t, kh? n?ng sinh l?i cao, ?áp ?ng nhu c?u ??u t? c?ng nh? nhu c?u an c? l?p nghi?p c?a Quý khách hàng.
M?t s? d? án ?ã và ?ang th?c hi?n:
Các d? án ?ã th?c hi?n:
- Cao ?c An C? (An Phú – An Khánh), Qu?n 2
- Khu dân c? L??ng ?ình C?a, Qu?n 2
- Khu dân c? ven sông Sài Gòn, Qu?n Bình Th?nh
- Khu bi?t th? D??ng ?ình H?i – P. Ph??c Long B, Qu?n 9
- Khu dân c? Trung S?n
- Khu dân c? Intresco Phong Phú
- Khu dân c? 6B
- Khu dân c? Bà ?i?m – Hóc Môn
Các d? án ?ang th?c hi?n:
- Cao ?c Th?nh V??ng
- Cao ?c An Khang
- Cao ?c Lô E An Phú An Khánh
- Cao ?c INTRESCO Lý Thái T?
- Cao ?c INTRESCO 9
- Khu dân c? Nh?n ??c – Nhà bè
- D? án Bình Tr?ng ?ông Cát Lái
- Trung tâm Th??ng m?i - D?ch v? - V?n phòng – C?n h? INTRESCO (83 Lý Chính Th?ng, Q. 3)
Trung tâm Kinh doanh B?t ??ng s?n INTRESCO
Sát cánh cùng b?n th?c hi?n ??c m? !

Date added: 2008-08-21 09:50:43    Hits: 391
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds