Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Remak Architecture

Remak Architecture
100 Nguy?n Chí Thanh, ??ng ?a Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 0902441981 - 04.2427731
Fax: 04.7759003
Hotline: 1900.555.535

Chào m?ng quý v? ?ã ??n v?i website c?a Remak Architechture - thành viên c?a Công ty TNHH Remak Vietnam, Hy v?ng r?ng quý v? có th? tìm th?y nh?ng thông tin h?u ích mà Remak Architechture mang l?i v? ki?n trúc, xây d?ng.

Trong b?i c?nh các doanh nghi?p Vi?t Nam ?ang trên con ???ng ph?i c?nh tranh trên chính sân nhà c?a mình theo các chu?n m?c c?a WTO, vi?c thành l?p ra m?t t? ch?c kinh doanh m?i tr??c h?t ph?i tuân th? tiêu chí ch? ??o là ??m b?o cho doanh nghi?p m?i m?t kh? n?ng c?nh tranh cao, có b?n s?c riêng, t?o ra s? ??t phá v? ph??ng pháp ti?p c?n th? tr??ng, c?ng nh? kh? n?ng cung c?p các giá tr? gia t?ng m?i ch?a t?ng có trên th? tr??ng Vi?t Nam.

Công ty TNHH Remak Vietnam ra ??i d?a trên nh?ng nhu c?u th?c t? c?a th? tr??ng.

V?i t?m nhìn tr? thành m?t trong nh?ng Công ty hàng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c t? v?n thi?t k? ki?n trúc, truy?n thông t?i Vi?t Nam, h?i nh?p và ti?n ra khu v?c c?ng nh? th? gi?i, Remak Architechture cam k?t cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, cung c?p cho ??i tác nh?ng thông tin ??y ?? và chính xác v? th? tr??ng xây d?ng, ki?n trúc nh?m ?em l?i nh?ng giá tr? gia t?ng cao nh?t cho các c? ?ông, các nhà ??u t?, ng??i lao ??ng c?ng nh? cho xã h?i.

Vi?t Nam ???c ?ánh giá là m?t th? tr??ng ??y ti?m n?ng và phát tri?n trong nh?ng n?m t?i. Nhu c?u v? h? t?ng c? s?, khu công nghi?p, ch? xu?t, h? th?ng các d? án khách s?n, cao ?c v?n phòng, trung tâm th??ng m?i c?ng nh? các d? án khu ?ô th? s? ti?p t?c phát tri?n m?nh m?.

Qua website c?a Remak Architechture chúng tôi tin t??ng s? mang ??n cho quý v? nh?ng thông tin t?ng h?p v? th? tr??ng này.

Cu?i cùng, chúng tôi luôn mong mu?n ???c h?p tác v?i các cá nhân, công ty hay m?t t? ch?c, cùng nhau phát tri?n vì m?c tiêu mang l?i nh?ng giá tr? gia t?ng cho m?i thành viên và s? l?n m?nh c?a n?n kinh t? ??t n??c.

Date added: 2008-06-22 17:46:59    Hits: 1408
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds