Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty c? ph?n VNKIENTRUC

Công ty c? ph?n VNKIENTRUC
T?ng 6 - C?u thang 11- Toà nhà CT5 - ???ng Ph?m Hùng Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 04.7855729
Fax: 04.7855554

 Gi?i thi?u chung :   
      VNkientruc ???c thành l?p b?i ??i ng? KTS Vi?t Nam và KTS Pháp có thành tích cao trong h?c t?p và công tác, ?ã t?ng ??t các gi?i th??ng Ki?n Trúc trong và ngoài n??c. Cùng s? d?n d?t c?a các KTS có uy tín trong gi?i KTS Vi?t Nam.
       Chúng tôi luôn luôn c?p nh?t nh?ng thành t? k? thu?t m?i, v?t li?u m?i và luôn ?i ??u trong vi?c t?o ra các không gian s?ng, làm vi?c, gi?i trí sang tr?ng và ti?n nghi.
       Qua hàng tr?m công trình ?ã thi?t k? và thi công trên kh?p Vi?t Nam và m?t s? n??c lân c?n, Chúng tôi t? hào là ??n v? thi?t k? - thi công uy tín và ch?t l??ng

A- L?nh v?c ho?t ??ng chính:

* Thi?t k? ki?n trúc:
- Thi?t k? các công trình nhà ? cao c?p, villa, bi?t th?, dinh th?
- Thi?t k? các toà nhà v?n phòng, trung tâm th??ng m?i, các toà nhà cao t?ng khác.
- Thi?t k? khu du l?ch, nhà ngh? cu?i tu?n, resort.

* Thi?t k? n?i th?t:
- Thi?t k? n?i th?t nhà hàng quán bar, quán cafe.
- Thi?t k? n?i th?t, ngo?i th?t nhà ?, nhà v??n.

- Thi?t k? trang trí n?i th?t showroom, gian tr?ng bày s?n ph?m.

* Thi công:
- Thi công t?ng ph?n, thi công tr?n gói công trình. 
- Thi công trang trí n?i ngo?i th?t
- Thi công th?m dò ??a ch?t, thi công x? lý n?n móng.


* Các d?ch v? khác:
- T? v?n ??u t? nhà v??n, nhà ngh? cu?i tu?n, khu du l?ch sinh thái (INT.co)
- Cung c?p b? cá c?nh n?i th?t  (Aqua Green).
- Cung c?p cây xanh n?i th?t, ngo?i th?t (GreenScape)
- Cung c?p các v?t li?u m?i trong xây d?ng (Mái nh? gi? ?á AHI, G? ngoài tr?i Xwood, Nhôm ?p m?t ngoài, kính an toàn, t?m nh?a thông minh...).
- Cung c?p các thi?t b? xây d?ng (thang máy, camera, thông tin liên l?c, báo cháy, báo khói...)
- Cung c?p các s?n ph?m n?i th?t cao c?p (Tranh kính, mosaic, g? lát sàn, màn sáo... ).

- ??u t? kinh doanh nhà hàng, khách s?n, khu du l?ch sinh thái 
- H? tr? xin c?p phép xây d?ng....


Date added: 2008-06-23 01:11:22    Hits: 1545
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds