Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n t? v?n ?ông D??ng

Công ty C? ph?n t? v?n ?ông D??ng
T9, Tòa nhà 14 - Láng H? - Q.??ng ?a Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.772 3025
Fax: 84.4.7723018

Công ty C? ph?n t? v?n ?ông D??ng là m?t Công ty thành viên thu?c t?p ?oàn ?ông D??ng ???c thành l?p theo gi?y phép kinh doanh s? 0103000977 do UBND Thành ph? Hà N?i c?p ngày 24/02/2002.

  • Tên công ty: Công ty C? ph?n t? v?n ?ông D??ng

  • Tên giao d?ch: Indochina -Consultancy Joint Stock Company

  • Tên vi?t t?t: ICC., JSC

  • ??a ch?: T?ng 9 - Tòa nhà 14 Láng H?-Ba ?ình-Hà N?i

  • S? ?i?n tho?i: 84-04-7723025/ 7723076 - Fax: 84-04-7723018

  • Ng??i ??i di?n: Ông Hoàng H?i - Giám ??c Công ty.

    Công ty C? ph?n t? v?n ?ông D??ng ho?t ??ng trên l?nh v?c chính nh? t? v?n thi?t kê, ??u t?,... Công ty là n?i t?p h?p ??y ?? ??i ng? các Giáo s?, Ti?n s?, K? s? và Ki?n trúc s? có chuyên môn, kinh nghi?m, n?ng l?c, sáng t?o và nhi?t tình. V?i c? c?u t? ch?c ?an xen, h? tr? l?n nhau, Công ty còn có m?t ??i ng? qu?n lý tr?, n?ng ??ng và ???c ?ào t?o chuyên nghi?p ?ã góp ph?n l?n trong vi?c v?n hành các ho?t ??ng c?a Công ty m?t cách linh ho?t và hi?u qu?. . Chúng tôi th?u hi?u và tin t??ng r?ng vi?c t?o d?ng uy tín thông qua ch?t l??ng d?ch v? và ?áp ?ng các yêu c?u ngày càng cao c?a khách hàng s? là n?n t?ng v?ng ch?c cho s? phát tri?n c?a mình

Date added: 2008-07-08 01:07:31    Hits: 2545
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds