Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam

Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam
57 Hàng Chu?i - Q.Hai Bà Tr?ng Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.972 5971- 972 5972
Fax: 84.4.9724091
Gi?i thi?u v? công ty

Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam ti?n thân là Công ty c? ph?n t? v?n và thi?t k? ki?n trúc, phát tri?n trên n?n t?ng ho?t ??ng kinh doanh t? n?m 2003. Cùng v?i xu th? phát tri?n và h?i nh?p, Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam ???c thành l?p v?i m?c tiêu là m? r?ng l?nh v?c ho?t ??ng kinh doanh, áp d?ng mô hình qu?n lý n?ng ??ng ??ng th?i khai thác t?i ?a các ngu?n tài chính nh?m nâng cao hi?u qu? kinh doanh.

Hi?n nay, Công ty ho?t ??ng kinh doanh trong các l?nh v?c:

- ??u t?, kinh doanh b?t ??ng s?n
- T? v?n thi?t k?, thi công xây d?ng công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, thu? l?i ……
- S?n xu?t kinh doanh khác

Ph??ng châm kinh doanh

Thành công là k?t qu? c?a vi?c áp d?ng ph??ng th?c qu?n lý hi?n ??i trên n?n t?ng ??i ng? cán b? n?ng ??ng, chuyên nghi?p, n?ng l?c máy móc thi?t b? hi?n ??i, tiên ti?n và tài chính v?ng m?nh.

B?ng s? c? g?ng n? l?c không ng?ng c?a toàn th? ??i ng? cán b? và công nhân lành ngh?, luôn c?p nh?t tich l?y kinh nghi?m, ki?n th?c công ngh? m?t cách n?ng ??ng chuyên nghi?p. B?ng vi?c liên t?c ??u t? ??i m?i trang thi?t b? tiên ti?n c?ng v?i k? ho?ch tài chính ch?t ch?, h?p lý và m? h?nh qu?n lý hi?n ??i. Công ty c? ph?n t?p ?oàn HDB Vi?t Nam ?ó tr? thành nhà th?u ??u t?, kinh doanh b?t ??ng s?n, t? v?n thi?t k?, thi c?ng xõy d?ng chuy?n nghi?p, ???c các ch? ??u t? trong và ngoài n??c ?ánh giá cao.


??nh h??ng phát tri?n công ty

M?c tiêu phát tri?n c?a Công ty t? nay ??n n?m 2010: ?n ??nh c? s? v?t ch?t, thi?t l?p ???c h? th?ng qu?n lý và ??i ng? cán b? công nhân viên nhi?t tình, n?ng ??ng, có chuyên môn và phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, góp ph?n ??a Công ty ngày m?t phát tri?n; d?n t?o d?ng uy tín, th??ng hi?u ??i v?i khách hàng và các ??i tác trong n??c và n??c ngoài.


Các l?nh v?c ho?t ??ng

B?n l?nh v?c ho?t ??ng kinh doanh chính c?a Công ty: B?t ??ng s?n, ??u t?, Ki?n trúc và Xây d?ng. V?i ??nh h??ng chi?n l??c phát tri?n lâu dài là l?nh v?c kinh doanh B?t ??ng s?n. Tuy nhiên ? giai ?o?n hi?n nay ti?p t?c duy trì và phát tri?n l?nh v?c ho?t ??ng T? v?n thi?t k? và Xây d?ng. ?? ?n ??nh và phát tri?n thì vi?c chuyên môn hoá t?ng l?nh v?c ho?t ??ng kinh doanh là tiêu chí mà Công ty ph?i ??t ???c. Trong t??ng lai g?n Công ty s? thành l?p thêm m?t s? Công ty thành viên, v?a h? tr? Công ty m? m? r?ng phát tri?n v?a t?o s? c?nh tranh phát tri?n lành m?nh gi?a các Công ty thành viên. M?c tiêu ph?n ??u ??n n?m 2020 s? tr? thành m?t T?p ?oàn kinh t? m?nh.


Xây d?ng v?n hoá công ty

+ Xây d?ng nét ??p v?n hoá riêng trong tác phong làm vi?c và phong cách giao ti?p, ?ng s?.

+ T?o hình ?nh công ty v?i s? khác bi?t mang ??m tính nhân v?n riêng nh?ng c?ng r?t hi?n ??i và h?i nh?p.

Luôn ph?n ??u, luôn h?i nh?p và luôn phát tri?n là l?i kêu g?i c?a Ban lãnh ??o t?i toàn th? cán b? công nhân viên trong Công ty, góp ph?n thúc ??y Công ty ngày m?t phát tri?n, ngày m?t l?n m?nh, cùng ?óng góp và cùng chia s? thành qu? ??t ???c là ni?m h?nh phúc chung nh?ng c?ng là c?a riêng m?i ng??i.


C? c?u t? ch?c công ty.

1. Ông Nguy?n Thanh Hà

Sinh ngày : 15/4/1965
Qu?c t?ch : Vi?t Nam Dân t?c: Kinh
N?i ??ng ký HKTT: S? 8 ngõ 84 ph? Võ Th? Sáu, ph??ng Thanh Nhàn, qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i
Ch? ? hi?n t?i : S? 30 Tr?n Quang Di?u, ph??ng Ô ch? D?a, qu?n ??ng ?a, TP. Hà N?i.
S? CMND : 011740123 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 08/01/2003

2. Ông Ngô V?n Bang

Sinh ngày : 28/5/1963
Qu?c t?ch : Vi?t Nam Dân t?c: Kinh
N?i ??ng ký HKTT: T? 3 c?m 1, ph??ng Xuân La, qu?n Tây H?, TP. Hà N?i
Ch? ? hi?n t?i : T? 3 c?m 1, ph??ng Xuân La, qu?n Tây H?, TP. Hà N?i
S? CMND : 011448931 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 19/9/2003

3. Ông Ngô Quang Duy?t

Sinh ngày : 28/10/1976
Qu?c t?ch : Vi?t Nam Dân t?c: Kinh
N?i ??ng ký HKTT: Thôn L?c Hà, xã Mai Lâm, huy?n ?ông Anh, TP. Hà N?i
Ch? ? hi?n t?i : P503 - K11A, t?p th? ??i h?c Bách Khoa, ph??ng Bách Khoa, qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i
S? CMND : 011827762 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 09/7/2002

4. Ông Nguy?n Vi?t Hoà

Sinh ngày : 09/10/1968
Qu?c t?ch : Vi?t Nam Dân t?c: Kinh
N?i ??ng ký HKTT: S? 8, ngõ 84 ph? Võ Th? Sáu, ph??ng Thanh Nhàn, qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i
Ch? ? hi?n t?i : S? 8, ngõ 84 ph? Võ Th? Sáu, ph??ng Thanh Nhàn, qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i
S? CMND : 011774616 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 04/4/2002

5. Ông Nguy?n Tu?n H?i

Sinh ngày : 15/3/1964
Qu?c t?ch : Vi?t Nam Dân t?c: Kinh
N?i ??ng ký HKTT: s? 11 ngách 43/5, ngõ 43 ph? Tô V?nh Di?n, ph??ng Kh??ng Trung, qu?n Thanh Xuân, TP. Hà N?i.
Ch? ? hi?n t?i : s? 11 ngách 43/5, ngõ 43 ph? Tô V?nh Di?n, ph??ng Kh??ng Trung, qu?n Thanh Xuân, TP. Hà N?i.
S? CMND : 011059586 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 15/01/1992.


6. Ông Tr?n V?n Ngh?

Sinh ngày : 20/05/1963
Qu?c t?ch : Vi?t Nam Dân t?c: Kinh
N?i ??ng ký HKTT : 53/24 ?inh B? L?nh, Ph??ng 26, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh
Ch? ? hi?n t?i : 53/24 ?inh B? L?nh, Ph??ng 26, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh
S? CMND : 024247492 do công an TP. H? Chí Minh c?p ngày 11/05/2004

7. Bà Nguy?n Bích Thoa

Ngày sinh : 29/09/1968
N?i ??ng ký HKTT : S? 8 ngõ 84 ph? Võ Th? Sáu, ph??ng Thanh Nhàn, Qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i.
Ch? ? hi?n t?i : S? 30 Tr?n Quang Di?u, ph??ng Ô ch? d?a, qu?n ??ng ?a, TP. Hà N?i.
S? CMND 011363868 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 06/05/1985.

8. Bà Nguy?n Lan Nguyên

Ngày sinh : 14/05/1965
N?i ??ng ký HKTT: T? 21A, ph??ng Giáp Bát , Qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i.
Ch? ? hi?n t?i : S? 14/231, ph??ng Giáp Bát , Qu?n Hai Bà Tr?ng, TP. Hà N?i.
S? CMND 011376804 do công an TP. Hà N?i c?p ngày 24/08/1994.

Date added: 2008-07-22 04:11:15    Hits: 1350
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds