Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH T? v?n Thi?t k? và Xây d?ng H?ng ??c

Công ty TNHH T? v?n Thi?t k? và Xây d?ng H?ng ??c
246A ?inh Tiên Hoàng, P. ?aKao, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.8200984 – 8206585
Fax: 84.8.8205779
Công ty H?ng ??c là m?t trong nhà th?u, t? v?n thi?t k? và thi công chuyên nghi?p trong l?nh v?c xây d?ng.

Công ty có nhi?u kinh nghi?m chuyên môn trong vi?c th?c hi?n các quy trình qu?n lý khép kín t? giai ??an t? v?n thi?t k? ??n giai ?o?n thi công phù h?p v?i m?i lo?i d? án công nghi?p và dân d?ng.H?ng ??c quan ni?m ch?t l??ng là n?n t?ng ?? xây d?ng th??ng hi?u v?ng m?nh. Qúy khách hàng s? hoàn toàn hài lòng v?i các s?n ph?m, ?? án và d?ch v? c?a công ty.

Ho?t ??ng c?a công ty hi?n nay và t??ng lai luôn h??ng t?i m?c tiêu phát tri?n toàn di?n, ph?n ??u ?? c?ng c? vai trò c?a:
• M?t nhà th?u uy tín trong xây d?ng dân d?ng và công nghi?p
• M?t nhà qu?n lý chuyên nghi?p trong qu?n lý d? án

Công ty TNHH T? V?n Thi?t K? và Xây D?ng H?ng ??c

V?n phòng: S? 246A ?inh Tiên Hoàng, Ph??ng ?aKao, Q.1
?i?n tho?i: (08) 8 200 984 – 8 206 585
Fax: (08) 8 205 779
Website: www.hungduc.com
Email: [email protected]

- Gi?y phép thành l?p s? 2899GP/TLDN ngày 13/12/1999 do UBND TP.HCM c?p.
- Gi?y phép kinh doanh s? 073540 do S? K? Ho?ch ??u T? TP.HCM c?p ngày 20/12/1999.

Cùng v?i vi?c m? r?ng l?nh v?c ho?t ??ng kinh doanh trong n?m 2005 công ty ?ã ??u t? thành l?p thêm m?t chi nhánh t?i:
• Tên chi nhánh: Chi nhánh công ty TNHH T? V?n Thi?t K? và Xây D?ng H?NG ??C
• ??a ch?: S? 801/3G1 Khu ph? 3, Ph??ng An Phú ?ông, Q.12
• ?i?n th?ai: (08) 7197551

Chuyên gia công m?c và s?t gia d?ng ?? s?n xu?t ph?c v? tr?c ti?p cho các công trình do công ty th?c hi?n và m? r?ng ph?m vi cung c?p ra th? tr??ng.

Date added: 2008-07-22 04:42:23    Hits: 2504
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds