Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH Th??ng m?i và S?n xu?t Tôn Ph??c Khanh

Công ty TNHH Th??ng m?i và S?n xu?t Tôn Ph??c Khanh
319.B3 Lý Th??ng Ki?t, Ph??ng 15, Qu?n 11 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8651341
Fax: 08-8651340
Công ty TNHH Th??ng m?i và S?n xu?t Tôn Ph??c Khanh ???c thành l?p vào n?m 1993 theo gi?y phép thành l?p s? 707/GP/UB, ngày 26 tháng 06 n?m 1993 c?a ?y Ban Nhân Dân TP. H? Chí Minh và gi?y phép ??ng ký l?i l?n th? nh?t s? 4102009825 ngày 10 tháng 05 n?m 2002 do S? K? Ho?ch và ??u T? Thành Ph? H? Chí Minh c?p.

Ngành ngh? kinh doanh chính:

S?n xu?t và kinh doanh Tôn
M?t hàng xu?t kh?u: Tôn m? k?m d?ng cu?n.
S?n xu?t theo công ngh? tiên ti?n c?a Nh?t B?n và Hàn Qu?c.
Th? tr??ng xu?t kh?u chính: các n??c Asean.

Chúng tôi chuyên cung c?p các lo?i tôn m? k?m d?ng cu?n, tôn l?p nhà, tôn nhôm, tôn màu, quy cách theo yêu c?u c?a quý khách hàng c?ng nh? xà g? ph?c v? cho các công trình xây d?ng và xây d?ng công nghi?p.

Nh? m?nh d?n ??u t? vào k? thu?t công ngh? và ??i m?i dây chuy?n s?n xu?t hi?n ??i, Công ty Tôn Ph??c Khanh ?ang t?ng b??c phát tri?n v?i m?t nhà máy g?m hai dây chuy?n s?n xu?t thép m? k?m d?ng cu?n theo công ngh? Nh?t B?n và Hàn Qu?c có công su?t h?n 100.000 t?n/n?m.

S?n ph?m tôn m? k?m nhãn hi?u PK (PK-STEEL ISO 9001:2000) c?a Công ty Ph??c Khanh theo tiêu chu?n TCVN-2002/CTYPK ?ã ???c ??ng ký v?i Chi C?c Tiêu Chu?n ?o L??ng Ch?t L??ng thu?c S? Khoa H?c Công Ngh? và Môi Tr??ng Thành Ph? H? Chí Minh. ISO 9001:2000. Công ty Ph??c Khanh s? d?ng nguyên li?u ???c nh?p t? các n??c Nh?t B?n, Hàn Qu?c, ?ài Loan, Úc, ?n ??, ...

Tôn ch? c?a chúng tôi là: CH?T L??NG VÀ UY TÍN.

Mong r?ng quý khách s? hài lòng v?i các s?n ph?m c?a chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành c?m ?n s? h?p tác c?a quý khách hàng!

Date added: 2008-06-24 09:31:09    Hits: 305
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds