Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH Th??ng m?i D?ch v? Xây d?ng Th?ch Phong

Công ty TNHH Th??ng m?i D?ch v? Xây d?ng Th?ch Phong
288/48A N? Trang Long, Ph??ng 12, Q. Bình Th?nh Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Phone: 84.8.2165331 - 2165332
Fax: 84.8.9892984
Công ty Th?ch Phong là nhà cung c?p chuyên nghi?p các lo?i ?á t? nhiên nh?:

* Granite, Marble t? nhiên dùng cho ?p lát các công trình.
* Các lo?i ?á trang trí t? nhiên nh?: Slate, Limestone, Aquazite…
* Các lo?i ?á Mosaic th?y tinh nh?: Crystal mosaic, Glass mosaic.

S? d?ng trang trí cho các công trình bi?t th?, khách s?n, khu công nghi?p.

T? s? ?a d?ng v? ch?ng lo?i s?n ph?m ???c nh?p t? nh?ng m? ?á n?i ti?ng trên th? gi?i nh?: Italy, ?n ??, Th? Nh? K?, Tây Ban Nha, Anh Qu?c… c?ng nh? t? các vùng m? Vi?t Nam nh?: Ngh? An, Khánh Hòa, Phú Yên, Lai Châu, Gia Lai, An Giang… Công ty Th?ch Phong luôn ??m b?o s? ?a d?ng v? ch?ng lo?i s?n ph?m cung c?p cho các công trình.

K?t h?p v?i s? gia công b? m?t phong phú nh?: ??t l?a – Flamed, C?a rãnh – Sawn, Th?i cát – SandBlasted, ?ánh bóng – Polished, ??c l?i – Handtooled…, các lo?i ?á cung c?p c?a Th?ch Phong luôn t?o ngu?n c?m h?ng cho các nhà thi?t k?. S?n ph?m ?á t? nhiên c?a Công ty Th?ch Phong luôn ???c ch?n là gi?i pháp ?? hoàn thi?n các ý t??ng trang trí c?a các nhà thi?t k?.

V?i ??i ng? chuyên viên tr?, yêu ngh?, sáng t?o, n?ng ??ng trong công vi?c, Công ty Th?ch Phong luôn giúp khách hàng ch?n lo?i v?t liêu phù h?p v?i s? thích và th?m m? cho các công trình, v?i chi phí t?i ?u nh?t.

Công ty Th?ch Phong luôn n? l?c c? g?ng trong vi?c ?a d?ng hóa s?n ph?m cung ?ng, nâng cao ch?t lu?ng ph?c v? và h?u mãi, ch?c ch?n Công ty chúng tôi s? làm hài lòng Quý khách.

Date added: 2008-06-24 09:33:48    Hits: 405
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds