Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty Thép Vina Kyoei

Công ty Thép Vina Kyoei
21 - 23 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8244249
Fax: 08-824.4221
GI?I THI?U

Công ty thép Vina Kyoei (???c g?i t?t là VKS) có nhà máy s?n xu?t thép l?n nh?t t?i t?nh Bà R?a - V?ng Tàu, m?t t?nh n?m trong khu v?c kinh t? tr?ng ?i?m ?ông Nam B?.

Tháng 1 n?m 1994, Công ty thép Vina Kyoei ???c thành l?p. ?ây là liên doanh gi?a các ??i tác Nh?t B?n: T?p ?oàn thép Kyoei, T?p ?oàn Mitsui và T?p ?oàn Itochu v?i T?ng Công ty Thép Vi?t Nam.

Tên công ty : CÔNG TY THÉP VINA KYOEI (VKS)

V?n pháp ??nh: 20 tri?u ?ô la M?

T?ng v?n ??u t?:69 tri?u ?ô la M?

Nhà ??u t?:
T?p ?oàn thép Kyoei (Nh?t B?n) 45%
T?ng công ty thép Vi?t Nam 40%
T?p ?oàn Mitsui (Nh?t B?n) 9%
T?p ?oàn Itochu (Nh?t B?n) 6%
T?ng giám ??c Ông MINORU SAKURAI
Ngày thành l?p 28/01/1994
Nhân viênkho?ng 185 ng??i
Khuôn viên nhà máy17 ha
V? trí nhà máyKCN Phú M? I, Huy?n Tân Thành, T?nh Bà R?a - V?ng Tàu
Tel: (84. 64) 876277 - 876278 - 876279 - 876280
Fax: (84. 64) 876133
V?n phòng21 - 23 Nguy?n Th? Minh Khai, Q.1, TPHCM
Tel: (84. 8) 8244248 - Fax: (84. 8) 8244221
Website: http://www.vinakyoeisteel.com/ Email: [email protected]

Công ty thép Vina Kyoei ?i vào s?n xu?t t? tháng 1 n?m 1996 và hi?n ?ang cung c?p cho th? tr??ng các lo?i thép gân, thép tròn tr?n và thép cu?n v?i công su?t thi?t k? là 300.000 t?n m?i n?m. V?i nhà máy ???c trang b? máy móc hoàn toàn m?i và ??ng b?, ???c thi?t k? và ch? t?o theo công ngh? hi?n ??i và tiên ti?n nh?t t?i Nh?t B?n, và quan tr?ng nh?t là Vina Kyoei ?ã thành công trong vi?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c ?? v?n hành trang thi?t b? m?t cách có hi?u qu? nh?t.

Hi?n nay, chúng tôi s?n xu?t nh?ng s?n ph?m có ch?t l??ng cao, có th? ?áp ?ng ???c m?i yêu c?u theo các tiêu chu?n ch?t l??ng hàng ??u trên th? gi?i.Vào tháng 2 n?m 2000, chúng tôi ?ã nh?n ???c ch?ng ch? ISO 9002 b?i t? ch?c qu?c t? AFAQ - ACERT INTERNATIONAL, ??ng th?i ch?t l??ng s?n ph?m luôn ???c ki?m tra theo Tiêu chu?n công nghi?p Nh?t B?n (JIS).
,br>Chúng tôi th?t s? mong mu?n làm hài lòng khách hàng c?a mình ngày càng nhi?u h?n và ??m b?o luôn nâng cao l?i ích c?a h?.

Do ?ó Vina Kyoei càng ngày càng kh?ng ??nh ch?t l??ng s?n ph?m c?a mình trong ngành thép t?i Vi?t Nam.

Date added: 2008-06-24 09:36:17    Hits: 302
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds