Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty Savina Vi?t Nam

Công ty Savina Vi?t Nam
Phòng 603 - Toà nhà Long Giang, S? 8/563 ???ng Gi?i Phóng - Qu?n Hoàng Mai Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.664 7381
Fax: 84.4.6647382.

SAVINA là m?t công ty n?ng ??ng và tích c?c trong vi?c n?m b?t nh?ng thay ??i nhanh chóng c?a ngành và c?a các khách hàng.  S? táo b?o trong kinh doanh là ??c tr?ng ?i?n hình làm nên nh?ng thành công c?a chúng tôi k? t? khi thành l?p vào n?m 1995 ??n nay.  

Ch?t l??ng s?n ph?m, vi?c th?c hi?n ??i m?i và  tay ngh? cao c?a ??i ng? nhân công ?ã góp ph?n làm nên s? thành công c?a chúng tôi.

SAVINA ???c thành l?p vào n?m 1995, là m?t công ty t? nhân ho?t ??ng trong l?nh v?c ch? bi?n ?á vôi và b?t khoáng ch?t. SAVINA s? h?u 1 m? ?á vôi tr? l??ng 10.000.000 CBM. N?m 2003, SAVINA ?ã m? r?ng và s?n xu?t thêm s?n trang trí, b? matít và h? n??c. ??u n?m 1995, SAVINA ?ã th?c hi?n c? ph?n hóa ?? thu hút thêm ngu?n v?n ph?c v? cho vi?c m? r?ng l?nh v?c kinh doanh, ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.

Uy tín, ch?t l??ng s?n ph?m,  vi?c th?c hi?n ??i m?i và d?ch v? hoàn h?o chính là nh?ng y?u t? góp ph?n làm nên thành công c?a chúng tôi. Ph??ng châm c?a chúng tôi là “ gi? ch? tín, gi? quan h? t?t v?i ??i ng? công nhân, v?i khách hàng c?a chúng tôi, và v?i t?t c? nh?ng ng??i  có liên quan ??n SAVINA”  

V?n ?? nhân l?c c?a SAVINA

SAVINA có m?t ??i ng? công nhân k? thu?t hoàn h?o. ?? ??t ???c thành công trong vi?c ?áp ?ng nh?ng nhu c?u luôn thay ??i c?a khách hàng c?ng nh? nh?ng chi?n l??c c?nh tranh c?a chúng tôi, SAVINA ?ã tuy?n ch?n, ?ào t?o và s? d?ng m?t l?c l??ng lao ??ng có trình ?? cao, nh?ng ng??i  có th?  thích ?ng v?i t?c ?? phát tri?n nhanh chóng, và h? là nh?ng ng??i có t?m nhìn và s? d?ng c?m c?n thi?t ?? bày t? quan ?i?m c?a mình, h? là nh?ng ng??i s?n sàng  ch?p nh?n r?i ro và có trách nhi?m v?i nh?ng hành ??ng c?a mình. Bù l?i, SAVINA ?ã t?o m?t môi tr??ng làm vi?c t?t cho h? và coi h? là ??ng l?c chính cho s? thành công c?a mình. SAVINA t? hào vì ?ã t?o cho nh?ng ng??i lao ??ng trong công ty m?t môi tr??ng làm vi?c tin c?y, an toàn và ch?t l??ng, ? SAVINA, ng??i lao ??ng ???c tr? thù lao x?ng ?áng v?i s?c lao ??ng mà h? b? ra. SAVINA luôn khuy?n khích s? ph?i h?p công vi?c gi?a nh?ng ng??i lao ??ng trong công ty. Chính sách ??i tho?i m? gi?a t?t c? m?i thành viên c?a công ty ?ã t?o ?i?u ki?n cho ng??i lao ??ng có c? h?i góp ph?n ?áng k? vào s? thành công trong t??ng lai c?a SAVINA c?ng nh? ???c h??ng nh?ng thành qu? c?a chính h?.

V? s?n ph?m c?a SAVINA

SAVINA ?ã ti?n nh?ng b??c r?t xa k? t? nh?ng ngày s?n xu?t b?t ?á xay, và hi?n gi? chúng tôi ?ã cam k?t cung c?p cho khách hàng thêm m?t m?t hàng n?a, ?ó là s?n ph?m b? matít và các s?n ph?m s?n ch?t l??ng cao nh?t. V?i ??i ng? các nhà hóa h?c, k? s? hóa có kinh nghi?m và các công nhân k? thu?t lành ngh?,  chúng tôi ??m b?o s? mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m tiêu chu?n.   

Chúng tôi s? ti?p t?c ??a ra các s?n ph?m ch?t l??ng cao, tùy thu?c vào s? thay ??i c?a công ngh? và nhu c?u c?a khách hàng và cam k?t s? nghiên c?u và phát tri?n các s?n ph?m m?i. Chúng tôi s? ti?p t?c tìm ki?m và nghiên c?u nh?ng công ngh? m?i ?? ti?p t?c c?i thi?n s?n ph?m và th?c hi?n s?n xu?t theo nh?ng công ngh? s?n xu?t s?n m?i nh?t. Hi?n SAVINA ?ang s?n xu?t các s?n ph?m b? matít và s?n ch?t l??ng cao nh?t. Chúng tôi t? hào là m?t công ty có th? cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t.    

 
 
     

T??ng lai c?a SAVINA
Trong th? k? 21 chúng tôi s? ti?p t?c duy trì và phát huy nh?ng thành qu? ?ã ??t ???c và chúng tôi tin ch?c s? ??t ???c s?n l??ng và doanh s? bán hàng ngày m?t  cao h?n. SAVINA s? ti?p t?c phát tri?n ?? ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a khách hàng. Nh?ng ng??i làm vi?c ? SAVINA r?t t? hào là thành viên c?a m?t công ty luôn ?i tiên phong trong vi?c cung c?p nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t cho khách hàng  t?i Vi?t Nam.


Date added: 2008-06-23 01:14:43    Hits: 121
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds