Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH S?n xu?t và Th??ng m?i Á Châu

Công ty TNHH S?n xu?t và Th??ng m?i Á Châu
100 B?ch ??ng, Ph??ng 24, Qu?n Bình Th?nh TP.HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: (08) 8040 137
Fax: 08) 8991133
Kính th?a Quý khách!

Công ty TNHH SX - Á Châu là nhà s?n xu?t và phân ph?i c?a g? chuyên nghi?p v?i nh?ng s?n ph?m g? chuyên bi?t nh?: HDF (High Density Fiberboard), Veneer, c?a ch?ng cháy g? và thép. V?i kinh nghi?m ho?t ??ng trên 5 n?m chúng tôi ?ã và ?ang ph?c v? cho m?t l??ng l?n khách hàng t? B?c, Trung, Nam t? các công trình dân d?ng, nhà x??ng, ngân hàng, công nghi?p, ??n các c?n h? chung c? cao c?p. ??i ng? nhân viên, k? s? giàu kinh nghi?m có ki?n th?c chuyên sâu v? s?n ph?m, s?n sàng ph?c v? Quý khách t?t nh?t.

V?i s? tín nhi?m ?ó c?a khách hàng, s?n ph?m Asiadoor ?ã ngày càng kh?ng ??nh ???c v? th? c?a mình trên th? tr??ng .C?m ?n v? ?i?u ?ó và tâm ni?m ph?c v? khách hàng, chúng tôi luôn tr?n tr? n? l?c ph?n ??u tìm tòi, c?i ti?n ?? m?i ngày mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?t nh?t. V?i ph??ng châm “khách hàng s? th?ng l?i” khi h?p tác v?i chúng tôi và ?i?u ?ó ?ã ???c xuyên su?t ??n t?ng nhân viên c?a Công ty Á Châu và t?t c? vì khách hàng, t?t c? cho khách hàng

Xin chân thành c?m ?n Quý khách ?ã quan tâm ??n s?n ph?m c?a công ty chúng tôi.
R?t mong nh?n ???c s? h?p tác t? Quý khách hàng, Quý Công ty.
Trân tr?ng kính chào!

Date added: 2008-06-24 02:24:12    Hits: 86
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds