Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP S?n B?ch Tuy?t

Công ty CP S?n B?ch Tuy?t
414 N? Trang Long, Ph??ng 13, Q. Bình Th?nh TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-5533373
Fax: 08-5533373

Vào nh?ng n?m ??u th?p niên 60, th? tr??ng Mi?n Nam xu?t hi?n m?t lo?i s?n mang tên B?ch Tuy?t. Ngay t? nh?ng ngày ?y, b?ng ch?t l??ng bóng-??p, b?n màu, S?n B?ch Tuy?t ?ã ??t m?t d?u ?n trong tâm trí ng??i tiêu dùng, ?ã t?ng b??c kh?ng ??nh mình trên th??ng tr??ng.

H?n 30 n?m trôi qua k? t? n?m 1975, b?ng ch?t l??ng ?n ??nh, Th??ng hi?u S?n B?ch Tuy?t t?n t?i và ??ng v?ng trên th? tr??ng cho ??n hôm nay. Duy trì ch?t l??ng ?n ??nh, chính là vi?c làm thi?t th?c nh?t mà s?n ph?m S?n B?ch Tuy?t ?áp l?i lòng tin yêu c?a khách hàng. ?ó c?ng chính là cam k?t c?a th??ng hi?u S?n B?ch Tuy?t. Cam k?t ch? cung c?p m?t lo?i hàng chính ph?m, hoàn toàn không có hàng th? ph?m. ??ng th?i cam k?t ?áp ?ng và th?a mãn m?i yêu c?u ?ã th?a thu?n và ph?n ánh c?a khách hàng.

Th??ng hi?u S?n B?ch Tuy?t ngày càng ???c khách hàng tính nhi?m x?ng ?áng là m?t bi?u t??ng tin c?y v? ch?t l??ng ??i v?i ng??i tiêu dùng Vi?t Nam. Chính vì các lý do nêu trên nên Công ty C? ph?n S?n B?ch Tuy?t ?ã k? th?a và phát tri?n cho ??n ngày hôm nay.

Các danh hi?u ?ã ??t ???c trong th?i gian qua:

- Huân ch??ng lao ??ng h?ng 3, h?ng 2, h?ng 1.
- Gi?y ch?ng nh?n h? th?ng QLCL theo tiêu chu?n qu?c t? ISO 9001:2000 do T? ch?c ch?ng nh?n QMS c?a Úc c?p.
- Gi?y ch?ng nh?n s?n ph?m phù h?p tiêu chu?n TCVN 5730-1993 do T?ng C?c Tiêu Chu?n ?o L??ng Ch?t L??ng Vi?t Nam c?p.
- Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u hàng ??u Vi?t Nam 2004 do ng??i tiêu dùng bình ch?n.
- Gi?y ch?ng nh?n Th??ng hi?u Vi?t yêu thích n?m 2004 do b?n ??c Báo Doanh nhân Sài Gòn bình ch?n.
- Cúp chìa khóa vàng Th??ng hi?u Vi?t yêu thích n?m 2004 do b?n ??c Báo Doanh nhân Sài Gòn bình ch?n.
- Huy ch??ng vàng ch?t l??ng s?n ph?m s?n Alkyd (các màu) t?i H?i ch? tri?n lãm qu?c t? VIETBUILD 2004.
- Cúp vàng tiêu bi?u Th??ng hi?u Ngành Xây d?ng Vi?t Nam t?i H?i ch? tri?n lãm qu?c t? VIETBUILD 2004 và 2005.
- Cúp vàng Th??ng hi?u uy tín ch?t l??ng hàng ??u n?m 2004 và Cúp vàng topten s?n ph?m uy tín ch?t l??ng n?m 2005 do b?n ??c m?ng Th??ng hi?u Vi?t bình ch?n.
- Gi?y ch?ng nh?n hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao 10 n?m liên t?c (1997-2006) do ng??i tiêu dùng bình ch?n.
- Th??ng hi?u m?nh Vi?t Nam n?m 2006 do ng??i tiêu dùng bình ch?n.
- Cúp vàng topten s?n ph?m th??ng hi?u Vi?t uy tín ch?t l??ng n?m 2006.

Các s?n ph?m S?n B?ch Tuy?t

- S?n Alkyd (TCVN 5730-1993)
- S?n Alkyd/S/(TC 04:2002/CTBT)
- S?n ch?ng r? Epoxy(TC 07:2002/CTBT)
- S?n c?u ???ng, bê tông/S/(TC 09:2001/BT)
- S?n nh? b?c(TC 06 :2001/BT)
- S?n n??c n?i th?t(TC 02 :2002/CTBT)
- D?u bóng Alkyd(TC 03 :2001/BT)
- D?u bóng 2K(TC 04 :2001/BT)
- S?n Alkyd ch?ng r?(TC 02:2001/BT)
- S?n ch?ng r?/S/(TC 06:2002/TCBT)
- S?n c?u ???ng, bê tông(TC 08 :2001/BT)
- S?n S?y công nghi?p/SA/(TC 09:2002/BT)
- S?n keo – mastic (TC 08:2002/BT)
- S?n n??c ngoài tr?i(TC 03 :2002/CTBT)
- D?u bóng Epoxy(TC 05:2002/BT)
- S?n Epoxy(TC 01:2002/BT) 

Chúng tôi luôn luôn ph?n ??u ?? ng??i Vi?t Nam hài lòng khi s? d?ng hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao.


Date added: 2008-06-24 02:28:51    Hits: 151
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds