Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

BlueScope Buildings Vi?t Nam

BlueScope Buildings Vi?t Nam
T?ng 5, Tòa nhà Bitexco, S? 19-25 Nguy?n Hu?, Qu?n 1 TP.HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8210121
Fax: 08-8210120

Tr?c th?ôc t?p ?oàn BlueScope Steel c?a Úc - m?t t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i v? cung c?p thép m? và nhà thép ti?n ch?, ???c thành l?p vào n?m 1993, BlueScope Buildings Vi?t Nam chuyên cung c?p các gi?i pháp nhà thép ti?n ch? và các s?n ph?m thép xây d?ng nh? xà g? m? k?m, t?m l?p cho mái và vách, h? giàn thép m?, t?m tr?n kim lo?i.

??n nay sau 14 n?m ho?t ??ng, BlueScope Buildings Vi?t Nam (BBV) ?ã và ?ang kh?ng ??nh ???c v? th? là m?t trong s? ít nhà cung c?p gi?i pháp nhà thép ti?n ch? và s?n ph?m thép xây d?ng uy tín t?i Vi?t Nam v?i hàng tr?m công trình trên toàn qu?c nh? Nhà máy ôtô Honda, Nhà máy ph? tùng Yamaha, Nhà máy thép Vi?t, Nhà máy Panasonics, Siêu th? Metro Cash & Carry, Nhà ga T1 Sân Bay N?i Bài...

V?i nh?ng làn sóng ??u t? n??c ngoài vào Vi?t Nam, th? tr??ng xây d?ng công nghi?p và dân d?ng Vi?t nam có t?c ?? t?ng tr??ng khá nhanh ??a l?i cho BBV nhi?u c? h?i phát tri?n nh?ng c?ng có ngh?a là áp l?c c?nh tranh s? ngày càng cao.

Tuy nhiên, theo ông Joseph Martin Brennan, T?ng giám ??c BBV, ?ã là nhà ??u t? thì không s? c?nh tranh, ch? có c?nh tranh m?i có phát tri?n. Khi có nhi?u nhà cung c?p, khách hàng s? có c? h?i l?a ch?n gi?i pháp phù h?p, so sánh ?ánh giá v? ch?t l??ng s?n ph?m, cân nh?c v? ?? tin c?y c?a d?ch v?, ki?m nh?n công tác an toàn cho ng??i, cho máy móc thi?t b? và cho chính công trình c?a mình trong quá trình l?p d?ng... và nh? v?y thì BlueScope Buildings Vi?t Nam càng có c? h?i kh?ng ??nh mình.

T? thách th?c này, BBV ?ã ??u t? không ít công s?c trong vi?c l?ng nghe và phân tích nh?ng ph?n h?i t? khách hàng, nghiên c?u nhu c?u và khuynh h??ng phát tri?n c?a th? tr??ng, ti?n t?i vi?c phát tri?n các gi?i pháp xây d?ng t?i ?u nh?m ??t ???c s? hài lòng c?a khách hàng ? m?c cao nh?t.

BlueScope Buildings Vi?t Nam quan ni?m r?ng s? thành công c?a khách hàng chính là s? thành công c?a mình, vì th? tôn tr?ng và ?áp ?ng m?i yêu c?u kh?t khe nh?t c?a khách hàng, b?t k? khách hàng ?ó là t?p ?oàn l?n v? ??u t? n??c ngoài (FDI), m?t công ty nhà n??c, m?t doanh nghi?p t? nhân hay m?t nhà th?u luôn là nguyên t?c làm vi?c hàng ??u c?a BBV. T?i th? tr??ng Vi?t Nam, nguyên t?c làm vi?c trên c?a BBV c?ng luôn ???c áp d?ng tri?t ?? ?ã ??a l?i s? thành công c?a Công ty t?i khu v?c th? tr??ng ??y ti?m n?ng này.

R?t nhi?u d? án, t? nh?ng công trình công ngh?êp l?n, nh?ng nhà máy công su?t l?n ??n nh?ng nhà máy, tr??ng h?c, ch?, nh?ng c?n nhà ch?ng l? do H?i ch? th?p ?? qu?c t? tài tr?, ?ang s? d?ng các s?n ph?m c?a Công ty. ?áp ?ng nhanh các yêu c?u c?a khách hàng v?i nh?ng gi?i pháp thi?t k? linh ho?t sáng t?o, s?n ph?m ???c s?n xu?t t? nh?ng nguyên v?t li?u ch?t l??ng cao c?a BlueScope Steel theo công ngh? s?n xu?t tiên ti?n cùng v?i các d?ch v? l?p d?ng chính xác an toàn, qu?n lý d? án chuyên nghi?p là nh?ng c? s? ?? khách hàng l?a ch?n s? d?ng s?n ph?m và d?ch v? c?a BlueScope Buildings Vi?t Nam.

?ánh giá v? môi tr??ng ??u t? t?i Vi?t Nam, ông Joseph Martin Brennan cho r?ng, chính ph? Vi?t Nam ngày càng ?ng h? và khuy?n khích ??u t? và ?i?u ?ó ?ã mang l?i s? t?ng tr??ng ngày càng cao c?a ngu?n v?n FDI vào Vi?t Nam. BlueScope Buildings ?ánh giá r?t cao nh?ng ???ng l?i ch? ??o và khuy?n khích môi tr??ng kinh doanh lành m?nh cho các doanh nghi?p cùng phát tri?n c?a chính ph?. Cùng v?i s? b?n v?ng, s? phát tri?n nhanh chóng c?a n?n kinh t?, Vi?t Nam ch?c ch?n s? tr? thành m?t ??a ?i?m h?p d?n cho các nhà ??u t?. V? phía mình, BlueScope Buildings Vi?t nam luôn tin t??ng vào m?t t??ng lai t?t ??p ? Vi?t Nam.

 


Date added: 2008-06-24 02:32:49    Hits: 172
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds