Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây D?ng Công Nghi?p (DESCO)

Công ty CP Xây D?ng Công Nghi?p (DESCO)
146 Nguy?n Công Tr? (l?u 5), Q.1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8295072/8230666/8211664
Fax: 08-8211242
Công ty C? ph?n Xây d?ng Công nghi?p - DESCON là nhà th?u chuyên nghi?p Vi?t Nam ho?t ??ng trên l?nh v?c xây l?p các công trình công nghi?p và dân d?ng, h? th?ng C?-?i?n-l?nh. DESCON c?ng ho?t ??ng trên các l?nh v?c t? v?n thi?t k?, qu?n lý d? án; ??u t? và kinh doanh ??a ?c, khu công nghi?p; ho?t ??ng th??ng m?i và d?ch v?.

DESCON là nhà th?u xây d?ng VI?T NAM ??u tiên xây d?ng và áp d?ng h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001.

B?o v? an toàn cho con ng??i, thi?t b? thi công, tài s?n c?a nhà ??u t? và th?c hi?n b?o v? môi tr??ng trên các công trình xây d?ng là chính sách ?u tiên hàng ??u c?a DESCON.

Xây d?ng công trình b?n v?ng, có ch?t l??ng và giá c? phù h?p v?i ngân sách nhà ??u t?, bàn giao công trình ?úng ti?n ??, b?o ??m an toàn lao ??ng và v? sinh công nghi?p, b?o hành công trình chu ?áo, th?a mãn các yên c?u c?a nhà ??u t? ... là h? th?ng chính sách nh?t quán c?a DESCON, h??ng t?i làm th?a mãn khách hàng, làm hài lòng nhà ??u t?. Kh?u hi?u c?a chúng tôi là: "T?t c? ?? khách hàng hài lòng".Nhà máy G?m Công Nghi?p B?CH MÃ


Date added: 2008-07-22 02:33:02    Hits: 248
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds