Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây d?ng công trình và ??u t? ??a ?c H?ng Quang (HOCICO)

Công ty CP Xây d?ng công trình và ??u t? ??a ?c H?ng Quang (HOCICO)
007-008, c/c H1 Hoàng Di?u, P.9, Q.4 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8266247
Fax: 08-8267855

• CÔNG TY C? PH?N XÂY D?NG CÔNG TRÌNH VÀ ??U T? ??A ?C H?NG QUANG
- Ho?t ??ng theo Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s?: 4103003951 do S? K? ho?ch ??u t? TP H? Chí Minh c?p ngày 18/10/2005.
- V?n ?i?u l?: 500 t? ??ng.
- Ng??i ??i di?n pháp lu?t Công ty: Ông Tr??ng Nh?t Quang


• Tr? s? chính:
- ??a ch?: 007-008 Chung c? Hoàng Di?u , P9, qu?n 4, Tp HCM.
- ?i?n tho?i: (84.8) 8266247 – Fax: (84.8) 8267855
- Email: [email protected]
- Website: www.hocico.com.vn

Kính chào quý v?!

Doanh nghi?p chúng tôi kh?i nghi?p t? n?m 2000, là Chi Nhánh Mi?n Nam thu?c T?ng Công ty Xây d?ng Công trình giao thông 5 (Cienco 5), ??n n?m 2004 phát tri?n thành Công ty ??u t? & Xây d?ng 568. Chúng tôi ho?t ??ng chính trong các l?nh v?c v? xây d?ng d? án khu dân c?, khu cao ?c c?n h? - d?ch v? và th??ng m?i. Qua h?n 5 n?m ho?t ??ng th? tr??ng chúng tôi ?ã m? r?ng t? thành ph? H? Chí Minh ra các t?nh thành phía Nam Vi?t Nam.

N?m 2005, ??i v?i chúng tôi là m?t m?c s? ki?n ??y ý ngh?a. Chúng tôi s?p x?p ti?n hành ??i m?i doanh nghi?p theo Nghi ??nh 80/2005/N?-CP và doanh nghi?p l?y tên là Công ty C? ph?n Xây d?ng Công trình & ??u t? ??a ?c H?ng Quang – doanh nghi?p chúng tôi th?a k? toàn b? ho?t ??ng kinh doanh, pháp nhân t? ch?c c?a Công ty ??u t? & Xây d?ng 568 theo có ch? tr??ng c?a Chính ph? và Quy?t ??nh c?a B? GTVT cho phép bán doanh nghi?p.

S? ki?n này là k?t tinh thành qu? n? l?c ph?n ??u c?a chúng tôi. Th? hi?n ý chí, s? ?oàn k?t và chung s?c c?a toàn b? t?p th? cán b? công nhân viên Công ty C? ph?n Xây d?ng Công trình & ??u t? ??a ?c H?ng Quang trong ti?n trình hòa nh?p công cu?c ??i m?i c?a n?n kinh t? ??t n??c.

Chúng tôi ti?n hành tái c?u trúc công ty, ??i m?i và hoàn thi?n t? ch?c ho?t ??ng . C?ng c? và m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh, tham gia ??u th?u xây l?p nhi?u công trình dân d?ng và công nghi?p, t?ng b??c ??nh h??ng phát tri?n ??u t? kinh doanh các d? án v? h? t?ng k? thu?t khu ?ô th?, công nghi?p và du l?ch.

D?a trên th? m?nh là kh? n?ng, kinh nghi?m và s? th?u hi?u môi tr??ng ??u t?, xây d?ng các khu dân c? m?i và các khu cao ?c ph?c h?p, chúng tôi hân h?nh ???c h?p tác và mang ??n nh?ng s?n ph?m ??a ?c & d?ch v? t?t nh?t cho khách hàng.

Trân tr?ng kính chào.

??N V? THÀNH VIÊN

1/ Xí Nghi?p T? V?n Xây D?ng M? Quang
??a ch?: 007-008 Chung c? Hoàng Di?u , P9, qu?n 4, Tp HCM.
?i?n tho?i: 9433509 – Fax: 8267855
Email: [email protected]
L?nh v?c kinh doanh: T? v?n ??u t? và xây d?ng
Giám ??c: Ông Ph?m Ng?c Vinh

2/ Xí Nghi?p Xây l?p Minh Quang
??a ch?: 007-008 Chung c? Hoàng Di?u , P9, qu?n 4, Tp HCM.
?i?n tho?i: 2135567 – Fax: 8267855
Email: [email protected]
L?nh v?c kinh doanh: thi công xây d?ng công trình giao thông- dân d?ng- công nghi?p - th?y l?i.
Giám ??c: Bà Nguy?n Th? Minh Tr??ng.

3/ Trung tâm Kinh Doanh ??a ?c
??a ch?: 007-008 Chung c? Hoàng Di?u , P9, qu?n 4, Tp HCM.
?i?n tho?i: 9430418 - Fax: 8267855
Email: [email protected]
L?nh v?c kinh doanh: Kinh doanh ??a ?c.
Giám ??c: Ông Hu?nh Ng?c Oánh

4/ V?n phòng ??i di?n C?n Th?
??a ch?: s? 10 ???ng 30/4 , Qu?n Ninh Ki?u, Thành ph? C?n Th?.
?i?n tho?i: 0710 739670 - Fax: 0710 739670
Email: [email protected]
Giám ??c: Ông Tr?n Minh.

5/ V?n phòng ??i di?n t?i Lào
??a ch?: Thành ph? Viêng Ch?n.
Email: [email protected]
L?nh v?c kinh doanh: Khai thác khoáng s?n.
Giám ??c: Ông Tr?n S? Th?nh.

NGÀNH NGH? KINH DOANH

- ??u t? và kinh doanh ??a ?c.
- Xây d?ng công trình dân d?ng & công nghi?p.
- T? v?n ??u t? xây d?ng.
- S?n xu?t và kinh doanh v?t li?u xây d?ng.
- Khai thác khoáng s?n.
- Kinh doanh tài chính.

• ??nh h??ng kinh doanh 2008-2010:
- ??u t? xây d?ng Khu dân c? ?ô th? m?i, khu công nghi?p
- ??u t? xây d?ng khu cao ?c ?a ch?c n?ng.
- Tham gia ch??ng trình nhà ? tái ??nh c? thành ph? và ch??ng trình nhà ? xã h?i.

 


Date added: 2008-07-22 04:44:05    Hits: 847
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds