Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP ??u t? - Xây d?ng Hà N?i (HANCIC)

Công ty CP ??u t? - Xây d?ng Hà N?i (HANCIC)
76 Ph? An D??ng, Qu?n Tây H? Hà N?i Vi?t Nam
Website
Phone: 04-8292974/ 7165603
Fax: 04-8292391
Công ty C? ph?n ??u t? - Xây d?ng Hà N?i ???c thành l?p theo Quy?t ??nh 2341Q?-UB c?a ?y ban nhân dân Thành ph? Hà N?i ký ngày 18/5/2006 chuy?n ??i t? DNNN thành l?p theo Q? 1893/ Q? - UB ngày 16/5/1997 c?a UBND Thành ph? Hà N?i, trên c? s? sáp nh?p hai Công ty: Công ty V?t li?u và Xây d?ng Hà N?i và Công ty Xây l?p ?i?n Hà N?i. Công ty ???c UBND Thành ph? Hà N?i x?p h?ng doanh nghi?p h?ng 1 theo Quy?t ??nh s? 4089/Q?-UB ngày 16/8/2000.

Công ty ???c giao nhi?u nhi?m v? SXKD, chia thành 3 nhóm chính:

Nhóm 1: Kh?i ho?t ??ng kinh doanh mang tính ch?t ??u t? (G?i t?t là kh?i qu?n lý ??u t?)

- L?p và t? ch?c, qu?n lý th?c hi?n các d? án ??u t? xây d?ng.
- T? v?n cho các ch? ??u t? v? l?nh v?c l?p và t? ch?c th?c hi?n d? án, l?nh v?c ??t ?ai xây d?ng và gi?i phóng m?t b?ng.
- Kinh doanh nhà.
- D?ch v? qu?n lý ?ô th?.

Nhóm 2: Kh?i ho?t ??ng kinh doanh mang tính ch?t công ngh? xây l?p

- Xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, th?y l?i, giao thông và các công trình h? t?ng k? thu?t ?ô th?, h? t?ng xã h?i.
- Thi công xây l?p ???ng dây và tr?m bi?n áp, ?i?n dân d?ng, công nghi?p, th?y l?i.
- Thi công xây l?p trang trí n?i th?t, ngo?i th?t các công trình xây d?ng.

Nhóm 3: Kh?i ho?t ??ng kinh doanh, mang tính ch?t khai thác s?n xu?t v?t li?u xây d?ng và th??ng m?i

- S?n xu?t kinh doanh v?t li?u xây d?ng, trang thi?t b? n?i, ngo?i th?t.
- Khai thác và kinh doanh cát xây d?ng, bao g?m cát bãi và cát hút.
- Chuyên ngành khí gas hóa l?ng; kinh doanh gas, chi?t n?p gas hóa l?ng.

T? khi thành l?p ??n nay giá tr? SXKD c?a Công ty luôn t?ng tr??ng ? m?c cao, v?i ?a ngành ngh? s?n xu?t kinh doanh, ??i s?ng c?a cán b? công nhân viên ch?c trong toàn Công ty ?ã t?ng b??c ???c nâng lên, th??ng hi?u c?a Công ty ?ã ???c kh?ng ??nh. N?m 2004 Công ty ??t giá tr? s?n l??ng 346,5 t? ??ng và n?m 2005 ??t 348 t?.

Date added: 2008-07-22 04:57:59    Hits: 361
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds