Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty 7/5 - B? t? l?nh Quân khu 7

Công ty 7/5 - B? t? l?nh Quân khu 7
Xã Hi?p Th?nh - Huy?n ??c Tr?ng T?nh Lâm ??ng Vi?t nam
Phone: 84.63.840 302
Fax: 84.63.840753

1. Ngành ngh? kinh doanh

- Khai thác ch? bi?n lâm s?n;

- Khai thác khoáng s?n;

- Công nghi?p luy?n kim màu;

- Xây d?ng ???ng giao thông, ???ng lâm nghi?p;

- Tr?ng và nuôi r?ng (k? c? kinh doanh);

- Khai thác ?á, s?n xu?t kinh doanh v?t li?u xây d?ng;

 - Xây d?ng công trình công nghi?p dân d?ng, thu? l?i;

- Xây d?ng ???ng dây và tr?m bi?n áp ??n 35 Kv;

- Rà phá bom mìn;

- Kinh doanh b?t ??ng s?n;

- Thi?t k? c?p ph?i bê tông, xi m?ng, bê tông nh?a nóng;

- Thí nghi?m các lo?i v?t li?u ph?c v? xây d?ng c? b?n, ki?m tra ?? ch?t c?a l?p ??t, cát và san t?ng l?p.

2. S?n ph?m ch? y?u:

- ?á các lo?i;

- Xây d?ng c? b?n.


Date added: 2008-08-14 02:05:39    Hits: 464
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds