Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

T?ng Công ty ??u t? phát tri?n ?ô th? và khu công nghi?p Vi?t Nam

T?ng Công ty ??u t? phát tri?n ?ô th? và khu công nghi?p Vi?t Nam
151 ter Nguy?n ?ình Chi?u - Qu?n 3 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8 843 8883 - 931 2660
Fax: 84.8.9312705
T?ng Công ty ??u t? phát tri?n ?ô th? và khu công nghi?p Vi?t Nam (IDICO) là T?ng công ty Nhà n??c tr?c thu?c B? Xây d?ng theo Q? s? 90/TTg ngày 07/3/1994 c?a Th? t??ng Chính ph?. IDICO ???c thành l?p theo v?n b?n s? 1011/CP-?MDN ngày 7/11/2000 c?a Th? t??ng Chính ph? và Quy?t ??nh s? 26/2000/Q?-BXD ngày 06/12/2000, Quy?t ??nh chuy?n ??i hình th?c ho?t ??ng theo mô hình công ty m? - công ty con s? 1768/Q?-BXD  ngày 21/11/2006 c?a B? tr??ng B? Xây d?ng.

Là m?t T?ng công ty Nhà n??c, IDICO ?ã và ?ang ?óng vai trò h?t s?c quan tr?ng trong quá trình xây d?ng và phát tri?n kinh t? c?a Vi?t Nam. Th??ng hi?u IDICO ?ã ???c bi?t ??n nh? là m?t trong nh?ng doanh nghi?p hàng ??u v? ??u t? phát tri?n các d? án khu công nghi?p, khu ?ô th?, khu dân c? t?p trung, thu? ?i?n, BOT giao thông, d? án c?ng; khu du l?ch, khách s?n, s?n xu?t v?t li?u và thi công xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p.

IDICO có các doanh nghi?p tr?c thu?c ho?t ??ng t?i các t?nh ??ng Nai, Bà R?a V?ng Tàu, Long An, C?n Th?, Qu?ng Ngãi, Thành ph? H? Chí Minh, Hà N?i, V?nh Phúc, B?c Ninh..., H? th?ng doanh nghi?p tr?c thu?c c?a T?ng công ty có n?ng l?c thi công, n?ng l?c tài chính và kinh nghi?m ho?t ??ng trên các l?nh v?c ??u t?, thi công xây l?p, t? v?n, d?ch v? du l?ch và s?n xu?t v?t li?u xây d?ng.

V?i ph??ng châm “??u t? ?? phát tri?n” IDICO ?ã và ?ang ??u t? phát tri?n các d? án khu công nghi?p, khu ?ô th?, khu dân c? t?p trung, khu du l?ch, khách s?n, s?n xu?t v?t li?u xây d?ng, BOT giao thông, phát tri?n ?i?n n?ng, tham gia nh?n th?u thi công xây l?p nhi?u d? án có giá tr? l?n, các d? án do IDICO ??u t? xây d?ng và qu?n lý v?n hành, thi công xây l?p luôn ??t hi?u qu?, ch?t l??ng t?t, ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng và t?o ???c uy tín ??i v?i khách hàng.

M?t s? d? án tiêu bi?u nh? Khu công nghi?p Nh?n Tr?ch I, Nh?n Tr?ch 5, M? Xuân A, M? Xuân B1, Phú M? II, Kim Hoa, Qu? Võ II, Th?y ?i?n Srok Phu Miêng 51MW, Th?y ?i?n ?ak Mi 4 210MW, Qu?c l? 1A ?o?n An S??ng - An L?c, Qu?c l? 2 ?o?n N?i Bài - V?nh Yên…

IDICO luôn m? r?ng quan h? h?p tác v?i các ??i tác ?? ??u t? phát tri?n các d? án và phát tri?n th??ng m?i. Hi?n IDICO ?ang xây d?ng thành T?p ?oàn ??u t? xây d?ng và kinh doanh b?t ??ng s?n nh?m khai thác hi?u qu? ngu?n tài nguyên ??t ?ai theo ??nh h??ng c?a Chính ph?.


Ch?c n?ng và nhi?m v?

- ??u t? xây d?ng, kinh doanh phát tri?n h? t?ng k? thu?t khu công nghi?p, khu ?ô th?, khu kinh t?, khu dân c? t?p trung và nhà ?; các d? án phát tri?n công nghi?p, giao thông, c?ng sông, c?ng bi?n, thu? l?i, ?i?n n?ng, c?p thoát n??c; các d? án BOT, BO, BOO trong l?nh v?c phát tri?n ?i?n n?ng, giao thông, c?u c?ng;

- Thi công xây d?ng và t?ng th?u thi công xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, thu? l?i thu? ?i?n, b?u chính vi?n thông, công trình k? thu?t h? t?ng, ???ng dây và tr?m bi?n th? ?i?n.

- T? v?n ??u t? xây d?ng các d? án công nghi?p, dân d?ng, c? s? h? t?ng ?ô th?, các d? án phát tri?n ?ô th?, khu công nghi?p, khu công ngh? cao, khu kinh t?, ?i?m dân c? nông thôn;

- S?n xu?t và kinh doanh ?i?n th??ng ph?m; khai thác, ch? bi?n, s?n xu?t kinh doanh v?t t?, nguyên li?u, nhiên li?u, v?t li?u xây d?ng; Kinh doanh xu?t nh?p kh?u v?t t?, thi?t b?, v?t li?u xây d?ng và công ngh? xây d?ng; Kinh doanh v?n t?i ???ng thu?, ???ng b?; ??u t? kinh doanh khách s?n, du l?ch, nhà hàng siêu th?; Các d?ch v? tài chính, ngân hàng, b?o hi?m; - Các ngành ngh? kinh doanh khác theo quy ??nh c?a Pháp lu?t.

Date added: 2008-08-21 09:48:41    Hits: 544
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds