Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn

Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn
L?u 29, Phòng 2902, 37 Tôn ??c Th?ng, P. B?n Nghé, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.8229461 - 8235719
Fax: 84.8.8229464
Kumho Asiana là m?t trong nh?ng t?p ?oàn l?n nh?t Hàn Qu?c v?i g?n 40 công ty “con”, trong ?ó ?ã có m?t s? công ty ho?t ??ng t?i Vi?t Nam nh? Hãng hàng không Asiana Airlines, Công ty xây d?ng Daewoo, Công ty l?p ôtô Kumho ? Bình D??ng, Công ty xây d?ng Kumho…
     

Kumho Construction

     

Kumho Asiana Airlines

Các d? án ?ang tri?n khai t?i Vi?t Nam:    

      • Ch? ??u t? d? án Asiana Plaza Saigon v?i v?n ??u t? là 230 tri?u USD, bao g?m t? h?p nhà ? và khu cao ?c  th??ng m?i Kumho Asiana Plaza 21 t?ng ? 39 Lê Du?n, Qu?n 1, Tp. HCM. T? h?p Kumho Asiana Plaza g?m  khách s?n 5 sao 21 t?ng, khu v?n phòng và nhà ? cho thuê 32 t?ng. D? án s? ???c hoàn thành vào tháng 10 - 2009.
      • Thành l?p Qu? h?c b?ng và v?n hóa Kumho Asiana t?i Vi?t Nam: Qu? thành l?p v?i m?c ?ích trao t?ng h?c b?ng nh?m b?i d??ng nhân tài th? h? tr? xu?t s?c c?a Vi?t Nam và tài tr? cho các ho?t ??ng giao l?u v?n hóa gi?a hai n??c Vi?t Nam - Hàn Qu?c.
      • Nhà máy s?n xu?t l?p ôtô t?i Bình D??ng, công su?t 3,15 tri?u chi?c l?p/ n?m và t?ng v?n ??u t? 300 tri?u USD.

Date added: 2008-08-21 10:32:58    Hits: 648
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds