Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây d?ng T? v?n ??u t? Bình D??ng (BICONSI)

Công ty CP Xây d?ng T? v?n ??u t? Bình D??ng (BICONSI)
02 Tr?n V?n ?n, Phú Hoà, TX. Th? D?u M?t Bình D??ng Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 0650-837657/848868
Fax: 0650-848868

GI?I THI?U

-Tên Công ty: Công ty C? ph?n Xây d?ng T? v?n ??u t? Bình D??ng
- Tên giao d?ch: BICONSI
- ??a ch?: S? 02 Tr?n V?n ?n, Phú Hòa, TX. Th? D?u M?t, Bình D??ng.
- S? ?i?n tho?i: 0650.837657/848868 Fax: 0650.848868
- ?KKD s?: 4603000213 do S? K? ho?ch – ??u t? Bình D??ng c?p Ngày c?p 10/5/2006
- ??i di?n: Tr?n H?u L?i Ch?c v?: Ch? t?ch H?QT kiêm T?ng Giám ??c Công ty

Công ty C? Ph?n Xây d?ng T? v?n ??u t? Bình D??ng BICONSI ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 699/Q?-UBND, ngày 20/02/2006 t?nh Bình D??ng v? vi?c phê duy?t ph??ng án và chuy?n Công ty C? Ph?n Xây d?ng T? v?n ??u t? Bình D??ng thành Công ty C? Ph?n. Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s? 4603000213 do S? k? ho?ch và ??u t? t?nh Bình D??ng c?p ngày 10/05/2006.

NGÀNH NGH? KINH DOANH

 + Kinh doanh B?t ??ng s?n.
   Real estate business.
+ Môi gi?i: mua, bán, thuê, cho thuê B?S.
   Real estate intermediation, sale and purchase, rent and hire.
+ T? v?n, thi?t k?, giám sát, ??u th?u, l?p thi?t k? k? thu?t.
   Consultant, design, supervision, tender, establishment of technical design
+ Xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, c?u ???ng.
Construction of civil, industrial, road and bridge works.
+ L?p d? án ??u t?, giám sát và qu?n lý d? án.
   Establishment of investment projects, supervision and management of projects.
+ S?n xu?t các s?n ph?m trang trí n?i th?t.
    Production interior decoration products.

 


Date added: 2008-06-24 16:23:39    Hits: 96
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds