Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty ??u T? Phát Tri?n Công Nghi?p - Becamex IDC Corp

Công ty ??u T? Phát Tri?n Công Nghi?p - Becamex IDC Corp
230 ??i l? Bình D??ng, Th? D?u m?t Bình D??ng Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 065-822655
Fax: 065-822713
Công ty ??u T? và Phát Tri?n Công Nghi?p (Becamex IDC Corp.) ???c thành l?p theo quy?t ??nh s? 106/2006/Q?-UBND ngày 28/04/2006 c?a UBND t?nh Bình D??ng trên c? s? s?p x?p và t? ch?c l?i ho?t ??ng c?a công ty Th??ng m?i ??u T? và Phát Tri?n (Becamex).

Công ty có 18 thành viên là các công ty: H?ch toán ph? thu?c, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty c? ph?n. Các công ty ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c : Xây d?ng c? s? h? t?ng khu công nghi?p, ?ô th?, ho?t ??ng ngân hàng - tài chính ch?ng khoán, s?n xu?t d??c ph?m...

B?ng s? n? l?c c?a b?n thân, n?ng ??ng và h?i nh?p nhanh trong kinh doanh ??n nay Becamex IDC Corp ?ã phát tri?n v?ng ch?c v?i doanh thu hàng n?m trên 1.000 t? ??ng, th??ng hi?u “Becamex” ngày càng ???c kh?ng ??nh trong n??c và khu v?c. T?o ti?n ?? phát tri?n thành t?p ?oàn kinh t? ho?t ??ng ?a ngành t?i Vi?t Nam và khu v?c.

V?n ?i?u l? : 797.968.000.000 ??ng.

T?ng v?n kinh doanh :2.362 t? ??ng.

 L?nh v?c ho?t ??ng:

 Xây d?ng dân d?ng - Công nghi?p và Giao thông .
 
 Phát tri?n và kinh doanh c? s? h? t?ng các khu công nghi?p .

 ??u t?, kinh doanh các khu dân c? và ?ô th? .

 Ho?t ??ng tài chính, ngân hàng và th? tr??ng ch?ng khoán  .

 S?n xu?t và kinh doanh d??c ph?m, m? ph?m và v?t t? y t?.

Date added: 2008-06-25 16:27:43    Hits: 73
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds