Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

T?ng công ty B?n Thành (SUNIMEX)

T?ng công ty B?n Thành (SUNIMEX)
71-79 ??ng Kh?i, Q.1 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8230081/8296406
Fax: 08-8222941

T?ng công ty B?n Thành ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 7448/Q?-UB-KT ngày 26/12/1997 c?a ?y ban nhân dân TP.HCM ?ê? t?p trung tài chính, t?o ?i?u ki?n phát tri?n và m? r?ng quy mô ho?t ??ng, ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a TP.HCM.

Trong quá trình ho?t ??ng, T?ng công ty B?n Thành ngày càng ch?ng t? v? th? là m?t doanh nghi?p có uy tín, ???c s? tin c?y c?a các ??i tác trong và ngoài n??c. Ngoài h? th?ng các ??n v? tr?c ti?p s?n xu?t – kinh doanh trong các l?nh v?c d?ch v?, th??ng m?i, s?n xu?t và ??u t?, T?ng công ty B?n Thành còn liên k?t v?i nhi?u ??i tác trong các d? án liên doanh, h?p tác kinh doanh mang l?i hi?u qu?.

Tháng 5/2003, T?ng công ty B?n Thành ???c t? ch?c theo mô hình công ty m? - công ty con theo Quy?t ??nh s? 1848/Q?-UB c?a Ch? t?ch ?y ban nhân dân TP. H? Chí Minh, trong ?ó T?ng công ty là công ty m?, tr?c ti?p th?c hi?n các ho?t ??ng kinh doanh và ??u t? v?n vào các doanh nghi?p khác. ?ây là b??c ngo?t quan tr?ng t?o ?i?u ki?n ?? T?ng công ty B?n Thành ti?p t?c phát tri?n và m? r?ng quy mô ho?t ??ng kinh doanh và ??u t? thông qua các công ty con và công ty liên k?t.

Thông tin pháp lý và l?nh v?c ho?t ??ng:

+ Tên doanh nghi?p: T?ng công ty B?n Thành
+ Tên ti?ng Anh: Ben Thanh Corporation
+ Tên vi?t t?t: SUNIMEX
+ V?n ?i?u l?: 775.322.310.955 ??ng
+ Tr? s? chính: 71-79 ??ng Kh?i, Q.1, TP.HCM
+ ?i?n tho?i: 84.8.8230081 - 8296406
+ Fax: 84.8.8222941
+ Email: [email protected]
+ Website: www.sunimex.com
+ Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s? 4106000101 do S? K? ho?ch và ??u t? TP.HCM c?p ngày 25/07/2005.

Hi?n nay, T?ng công ty B?n Thành ?ang ??u t? v?n vào 36 công ty con và công ty liên k?t, trong ?ó có 08 công ty TNHH, 20 công ty c? ph?n và 06 công ty liên doanh v?i n??c ngoài, ho?t ??ng trong các l?nh v?c sau:

Ngành d?ch v?:

D?ch v? th??ng m?i: Mua bán nông lâm th?y h?i s?n, l??ng th?c, th?c ph?m, hàng th? công m? ngh?, ti?u th? công nghi?p, hàng công nghi?p, máy móc thi?t b? và ph? tùng, v?t t?, hóa ch?t (tr? hóa ch?t có tính ??c h?i m?nh), nguyên ph? li?u, v?t li?u xây d?ng, trang trí n?i th?t, v?n hóa ph?m, v?n phòng ph?m, qu?n áo, m? ph?m, h??ng li?u, ô tô, xe g?n máy và ph? tùng các lo?i, n? trang, vàng, b?c, ?á quý, gas, máy vi tính, thi?t b? ngo?i vi và linh ki?n ph? tùng, hàng kim khí ?i?n máy, ?i?n, ?i?n t?, thi?t b? vi?n thông, r??u, bia, n??c gi?i khát.

D?ch v? tài chính - ngân hàng:

- Huy ??ng v?n ng?n h?n, trung h?n và dài h?n; ti?p nh?n v?n ?y thác ??u t? và phát tri?n ...
- Cho vay ng?n h?n, trung h?n và dài h?n; chi?t kh?u trái phi?u, th??ng phi?u và gi?y t? có giá.
- Kinh doanh ngo?i t?, vàng b?c, thanh toán qu?c t? và các d?ch v? ngân hàng khác.

D?ch v? du l?ch: L? hành qu?c t? và n?i ??a, khách s?n, ?n u?ng, v? tr??ng, vui ch?i gi?i trí, v?n chuy?n khách trong và ngoài n??c.

D?ch v? b?u chính - vi?n thông:

- Các d?ch v? Internet.
- D?ch v? ?i?n tho?i c? ??nh ph?m vi toàn qu?c.
- D?ch v? ?i?n tho?i trung k? vô tuy?n.
- D?ch v? ?i?n tho?i di ??ng (s? d?ng công ngh? CDMA 2000-1X).
- D?ch v? vi?n thông s? d?ng giao th?c IP (VoIP - g?i ?i?n tho?i ???ng dài trong n??c và qu?c t? giá c??c th?p).
- Các lo?i hình d?ch v? b?u chính trong n??c và qu?c t?, chuy?n phát nhanh, chuy?n ti?n nhanh, ??i lý chuy?n phát b?u chính qu?c t?, ??i lý ?y thác chuy?n phát trong ph?m vi c? n??c.

D?ch v? b?t ??ng s?n:

- Cho thuê nhà, x??ng, v?n phòng, c?n h?, kho bãi ...
- T? v?n, thi?t k?, thi công các công trình k?t c?u h? t?ng khu công nghi?p, công trình dân d?ng, công nghi?p, nhà x??ng, kho, b?n bãi;

D?ch v? khác:

- V?n t?i hàng hóa ???ng b?, khai thuê h?i quan, giao nh?n hàng hóa, ki?u h?i; thi?t k? t?o m?u, tin h?c, m?ng internet; s?a ch?a b?o trì máy vi tính, thi?t b? vi?n thông, ô tô, xe g?n máy; xu?t kh?u lao ??ng; ??i lý b?o hi?m.
- D?ch v? khu công nghi?p và c?ng ...
- T? v?n qu?n lý doanh nghi?p; t? v?n ??u t? và qu?n lý d? án ??u t?; ?ào t?o ngh?.

Ngành s?n xu?t - công nghi?p:

S?n xu?t, gia công các s?n ph?m c? khí, ph? tùng xe, giày da, s?n ph?m may, thêu, ?an, th? công m? ngh?; s?n ph?m g?, bao bì gi?y, in ?n; v?n hóa ph?m, v?n phòng ph?m, b?ng ??a có n?i dung ???c phép l?u hành, ph?n m?m tin h?c, s?n ph?m ?i?n, ?i?n t?, b?n m?ch âm thanh, b?n m?ch ?i?u khi?n, dây tín hi?u; s?n xu?t l?p ráp máy vi tính, loa máy vi tính; ch? bi?n l??ng th?c, th?c ph?m, r??u, bia, n??c gi?i khát; l?p ráp xe các lo?i; chi?t n?p gas.


Date added: 2008-06-25 16:30:15    Hits: 104
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds