Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây d?ng và ??u t? Cavico Vi?t Nam

Công ty CP Xây d?ng và ??u t? Cavico Vi?t Nam
T?ng 6, Tòa nhà Sông ?à, Ph?m Hùng, M? ?ình, T? Liêm Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.7684020 - 7684030
Fax: 84.4.7684000

???c thành l?p ngày 29/2/2000, Công ty Cavico v?i các ch?c n?ng ngành ngh? chính nh? thi công xây d?ng công nghi?p, h? t?ng c? s?, công trình ng?m, ??p th?y ?i?n, c?u, ???ng giao thông, khai thác m?, xây d?ng dân d?ng… v?i ph?m vi ho?t ??ng trên kh?p c? n??c.Tr?i qua nh?ng n?m tháng xây d?ng và phát tri?n, ??n nay Cavico ?ã tr? thành m?t th??ng hi?u m?nh trong l?nh v?c xây d?ng c? b?n và nhà ??u t? chuyên nghi?p ???c các khách hàng trong và ngoài n??c tin c?y thông qua vi?c tham gia thi công các d? án l?n, tr?ng ?i?m c?a nhà n??c c?ng nh? ??u t? vào các ngành ngh? nh? phát tri?n c? s? h? t?ng, n?ng l??ng, v?t li?u xây d?ng, khu du l?ch và d?ch v? c?a ??t n??c.
Hi?n t?i v?i h?n 3.000 cán b?, công nhân viên trong ?ó có g?n 700 chuyên gia, k? s? ???c ?ào t?o qua các tr??ng chuyên ngành và kinh nghi?m th?c ti?n t?i các d? án, Cavico ?ã không ng?ng phát tri?n ??i ng? ngu?n nhân l?c ?? ?áp ?ng các yêu c?u t?i các d? án tr?ng ?i?m, có quy mô l?n và tính ch?t ph?c t?p, x?ng ?áng v?i th??ng hi?u “Cavico – Không ng?ng l?n m?nh”.

Cùng v?i ngu?n nhân l?c lành ngh?, l?c l??ng trang thi?t b? máy móc hi?n ??i ?ã ???c Cavico ??u t? t? các hãng s?n xu?t n?i ti?ng trên th? gi?i nh? Caterpillar, Atlas Copco, Tamrock, Volvo, Furukawa, Putzmeister... Trang thi?t b? c?a chúng tôi luôn ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u cao nh?t t?i các d? án l?n c?a ??t n??c và các d? án qu?c t? mà chúng tôi tham gia.

?? có ???c thành qu? nh? ngày hôm nay, ?ó là s? ?óng góp không ng?ng c?a toàn b? t?p th? cán b? Công ty Cavico Vi?t Nam Th??ng m?i và ??c bi?t là s? ?óng góp to l?n c?a Ban T?ng Giám ??c Cavico Vi?t Nam. Và th?t vinh d? là Công ty thành viên c?a Cavico Vi?t Nam, trong n?m 2003, khi Cavico Vi?t Nam nh?n ???c các gi?i: "Doanh nghi?p tr? tiêu bi?u toàn Thành ph?" - "Doanh nhân tr? Th?ng Long" và vinh d? h?n là gi?i: “Gi?i th??ng Sao ?? 2003”. ?ây là c? h?i t?t ?? Cavico Vi?t Nam Th??ng m?i kh?ng ??nh s? ?u vi?t c?a mình v?i các ??i tác. Vi?c xây d?ng m?t t?p th? ?oàn k?t, h?t mình trong công vi?c, luôn tôn tr?ng ý t??ng sáng t?o c?a m?i cá nhân v?n là phong cách làm vi?c c?a Cavico Vi?t Nam nói chung và ?ó c?ng chính là v?n hóa c?a Cavico Vi?t Nam Th??ng m?i – Chúng tôi t? hào ?ã góp ph?n vào vi?c tôn vinh th??ng hi?u: Cavico Vi?t Nam.Ngày 18 tháng 05 n?m 2004, Cavico Vi?t Nam Th??ng m?i vinh d? ???c ??ng trong hàng ng? H?i Doanh nghi?p Tr?, chính th?c b??c vào m?t sân ch?i m?i v?i nh?ng con ng??i n?ng ??ng. Cavico Vi?t Nam Th?ong m?i hy v?ng nh?n ???c s? h?p tác, trao ??i thông tin c?a các thành viên H?i Doanh nghi?p Tr?, ?? cùng v?i các anh các ch? góp ph?n xây d?ng m?t n??c Vi?t Nam m?i ph?n vinh và phát tri?n.


Công trình do Cavico Vi?t Nam xây d?ng


Date added: 2008-07-07 09:41:21    Hits: 538
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds