Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Ban Qu?n Lý Khu Kinh t? Dung Qu?t

Ban Qu?n Lý Khu Kinh t? Dung Qu?t
39 Hai Bà Tr?ng TP. Qu?ng Ngãi Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.55.711 788
Fax: 84.55.825828

1. Ch?c n?ng nhi?m v? c?a ban qu?n lý:


» Ban qu?n lý khu kinh t? Dung Qu?t là c? quan qu?n lý nhà n??c tr?c ti?p v? ??u t? phát tri?n khu kinh t? Dung Qu?t; giúp Th? t??ng Chính ph? ch? ??o th?c hi?n vi?c xây d?ng và phát tri?n khu kinh t? Dung Qu?t theo quy ho?ch, k? ho?ch, ti?n ?? ?ã ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n phê duy?t và theo quy ch? ho?t ??ng nh?m th?c hi?n qu?n lý t?p trung th?ng nh?t ho?t ??ng trên các l?nh v?c ??u t?, phát tri?n kinh t? t?i khu kinh t? Dung Qu?t.

»
Ban qu?n lý khu kinh t? Dung Qu?t có t? cách pháp nhân, có con d?u hình qu?c huy, có kinh phí ho?t ??ng do ngân sách nhà n??c c?p theo k? ho?ch hàng n?m.

»
Ban qu?n lý khu kinh t? Dung Qu?t là m?t ??u m?i k? ho?ch ??u t? và ngân sách tr?c thu?c trung ??ng (??n v? d? toán c?p I), ???c quy?t ??nh thu chi ngân sách thu?c các l?nh v?c ??u t? phát tri?n, hành chính s? nghi?p, các ch??ng trình m?c tiêu và các l?nh v?c khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

2. S? ?? t? ch?c:

 

3. Lãnh ??o:
» Ban qu?n lý khu kinh t? Dung Qu?t có Tr??ng ban, 04 Phó Tr??ng ban.

»
Tr??ng ban qu?n lý do Th? t??ng Chính ph? b? nhi?m theo ?? ngh? c?a B? tr??ng B? N?i v?.

»
Các Phó Tr??ng ban qu?n lý do Th? t??ng Chính ph? b? nhi?m theo ?? ngh? c?a Tr??ng ban.

4. B? máy giúp vi?c: G?m 10 ban chuyên môn và 11 ??n v? s? nghi?p; trên 400 cán b?, công ch?c - viên ch?c hành chính và s? nghi?p, trên 80% có trình ?? ??i h?c (trong ?ó có 7 Cán b? có trình ?? trên ??i h?c).

 

Date added: 2008-07-08 01:22:25    Hits: 99
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds