Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n An Phú

Công ty C? ph?n An Phú
606 Tr?n H?ng ??o - Ph??ng 2 - Qu?n 5 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.923 8545 - 923 5807
Fax: 84.8.923 8331

L?ch s? thành l?p

Ra ??i n?m 1989 v?i tên g?i Công ty D?ch v? s?n xu?t An Phú (ASC) - tr?c thu?c Ban Tài chính Qu?n tr? Trung ??ng, ??n nay công ty An Phú ?ã có h?n 15 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c xu?t nh?p kh?u và kinh doanh b?t ??ng s?n.

D? án ??u tiên công ty th?c hi?n là qui ho?ch khu An Phú (ngo?i ô Thành ph? H? Chí Minh) thành khu bi?t th? cho thuê cao c?p dành cho ng??i n??c ngoài. Thành công c?a d? án v?i 170 c?n h? sang tr?ng và hi?n ??i trên di?n tích 22,5 ha ??t là ti?ng vang kh?i ??u cho nh?ng d? án b?t ??ng s?n qui mô sau này. Không ch? có th?, l?i nhu?n kinh doanh xu?t nh?p kh?u c?a công ty An Phú không ng?ng gia t?ng. V?i các m?t hàng ch? l?c là g?o, cà phê và s?t thép, An Phú luôn là ?i?m sáng d?n ??u xu?t nh?p kh?u t?i TP. H? Chí Minh và trên toàn qu?c.

Sau nh?ng thành công t?o ti?ng vang trong l?nh v?c b?t ??ng s?n và tr??c xu th? phát tri?n m?nh c?a th? tr??ng này, An Phú ?ã nhanh chóng nh?n th?y m?t h??ng kinh doanh nhi?u ti?m n?ng. B?ng t?m nhìn nh?y bén trong kinh doanh, n?m 2004, An Phú ?ã tái c?u trúc thành Công ty c? ph?n An Phú v?i ho?t ??ng m?i nh?n là kinh doanh b?t ??ng s?n. ??n nay, r?t nhi?u d? án l?n ?ã ???c bi?t ??n g?n li?n v?i tên tu?i c?a Công ty C? ph?n An Phú.

Hi?n nay, An Phú v?n ?ang ti?p t?c kh?o sát các v? trí chi?n l??c ? các khu v?c lân c?n TP. H? Chí Minh cho nh?ng d? án s?p ??n, h?a h?n cung c?p thêm nhi?u không gian s?ng m?i, v?n minh và hi?n ??i.

M?t vài d? án tiêu bi?u:

  • Khu dân c? – công nghi?p Hóc Môn (650 ha)

  • Khu công nghi?p Th?nh ??c (370 ha, khu v?c giáp ranh Long An – TP. HCM)...

  • C?n h? cao c?p Bình Phú: g?m 5 kh?i nhà 19 t?ng, trên di?n tích ??t 10.720m².

  • D? án Lý Chính Th?ng: cao ?c c?n h? cao c?p ? khu v?c trung tâm thành ph?.

L?nh v?c kinh doanh

Hi?n nay, Công ty C? ph?n An Phú ho?t ??ng trên hai l?nh v?c chính: ??u t? - Kinh doanh b?t ??ng s?n và kinh doanh xu?t nh?p kh?u.

??u t?, kinh doanh b?t ??ng s?n

G?m 2 l?nh v?c chính:

  • Quy ho?ch: Kh?o sát và nghiên c?u các ??a ?i?m chi?n l??c m?i ?? xây d?ng ph??ng án quy ho?ch phù h?p (khu ?ô th? m?i, khu dân c?, khu công nghi?p...). Ngay sau khi ???c c? quan th?m quy?n phê duy?t, An Phú s? tr?c ti?p ??u t? và phát tri?n d? án ??ng th?i s?n sàng m?i g?i s? h?p tác t? các nhà ??u t? trong và ngoài n??c.

  • ??u t? xây d?ng nhà ?: bao g?m chung c? cao t?ng, villa, nhà ph?... v?i nhi?u c?p lo?i khác nhau, nh?m ?áp ?ng nhu c?u ?a d?ng c?a th? tr??ng.

Kinh doanh xu?t nh?p kh?u

Xu?t nh?p kh?u v?n là th? m?nh và là ni?m t? hào c?a Công ty C? ph?n An Phú. Hi?n nay, ?? ph?c v? m?c tiêu t?p trung vào l?nh v?c b?t ??ng s?n và xây d?ng, An Phú chuyên nh?p kh?u s?t thép và cung ?ng cho các nhà máy thép liên doanh (Nhà máy thép Tây ?ô, Nhà máy thép Pomina), ??y m?nh s?n xu?t thép ph?c v? th? tr??ng và các công trình c?a Công ty.

"Chúng tôi cam k?t th?a mãn và v??t h?n s? mong ??i c?a khách hàng"

 


Date added: 2008-07-22 02:21:45    Hits: 116
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds