Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH ??u T? và Phát tri?n DIA

Công ty TNHH ??u T? và Phát tri?n DIA
Nhà v??n B6, Ph? Nguy?n Th? ??nh - K?T Trung Hoà - Nhân Chính - Q.Thanh Xuân Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.556 8438
Fax: 84.4.556 8439

Công ty DIA  là doanh nghi?p k?t h?p ???c s?c m?nh tu?i tr? n?ng ??ng, sáng t?o, có ý trí v??n lên v?i tính truy?n th?ng Ph??ng ?ông trung th?c, m?n khách, ph?c v? t?n tình. C?ng nh? t?t c? các doanh nghi?p tr? khác, DIA ?ang phát tri?n ?n ??nh trong môi tr??ng kinh t? Vi?t Nam ?ang v??n lên m?nh m?.

Hi?n nay, l?nh v?c kinh doanh ch? y?u c?a DIA là th?c hi?n các d? án xây d?ng , kinh doanh h? t?ng khu công nghi?p, khu ?ô th?, v?n t?i, s?n xu?t bao bì và th??ng m?i. Các d? án c?a DIA t?p trung ch? y?u t?i t?nh Hà Tây bao g?m các d? án nhà v??n sinh thái, khu ?ô th? và khu công nghi?p. T?i Hà Tây, DIA ?ã hoàn thành toàn b? h? t?ng hai c?m công nghi?p và ?ã chuy?n giao toàn b? ??t cho các nhà ??u t? th? phát, hi?n nay ?ang tri?n khai xây d?ng Khu Công nghi?p B?c Th??ng Tín r?ng kho?ng 80ha cách Hà N?i 3,5km trên ???ng cao t?c Pháp Vân - C?u Gi? (Qu?c l? 1).


Date added: 2008-07-22 02:37:25    Hits: 83
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds