Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH M?t Thành Viên B?t ??ng S?n Eden

Công ty TNHH M?t Thành Viên B?t ??ng S?n Eden
4A - 4B Lê L?i - Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.822 7447
Fax: 84.8.8227877

Ngày 15 tháng 11 n?m 2007, Công ty C? ph?n Eden (Eden Group) làm l? ra m?t Công ty TNHH M?t Thành Viên B?t ??ng S?n Eden - Eden Real. Ti?n thân là ban d? án, công ty b?t ??ng s?n Eden là thành viên m?i nh?t c?a Eden Group, ho?t ??ng trong các l?nh v?c ??u t?, kinh doanh b?t ??ng s?n, thi?t k? d? án, thi?t k? ki?n trúc, qu?n lý d? án…V?n phòng giao d?ch b?t ??ng s?n c?a công ty ??t t?i ??a ch? 4A – 4B Lê L?i, qu?n 1, TPHCM. (Công ty TNHH M?t Thành Viên B?t ??ng S?n Eden - Eden Real ???c thành l?p theo gi?y phép s? 4104000961, ngày 16/05/2007 c?a S? K? ho?ch và ??u t? Tp.HCM)

???c bi?t Eden Real hi?n ?ã ??u t? và qu?n lý thành công các d? án khu bi?t th? Th?o ?i?n, khu bi?t th? Bình Tr?ng ?ông, Trung Tâm Th??ng M?i Eden – Eden Mall. Bên c?nh ?ó, Eden Real c?ng ?ang th?c hi?n và xúc ti?n các d? án nh?:

- Eden – Phú Qu?c resort
- Eden – V?ng Tàu resort
- Eden – Lagi resort
- Khu dân c? Eden – Bình Chánh
- Khu dân c? Ph??c Ki?n – Nhà Bè
- Khu dân c? Th?nh M? L?i
- Cao ?c v?n phòng Eden – 09 Lam S?n

Theo ông T? Kim Hùng, ch? t?ch H?i ??ng Qu?n Tr? Công ty C? ph?n Eden, ??ng th?i là ng??i sáng l?p công ty Eden Real: “Vi?c thành l?p công ty Eden Real là m?t b??c ?i chi?n l??c lâu dài, nh?m ??m b?o tính c?nh tranh và chuyên nghi?p trong l?nh v?c ??u t? vào các d? án b?t ??ng s?n. V?i ??nh h??ng s? phát tri?n Eden Real thành công ty b?t ??ng s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam b?ng vi?c ?a d?ng hóa các s?n ph?m, d?ch v? cùng v?i ?ó là phát tri?n ??i ng? nhân viên ??y tài n?ng và nhi?t huy?t.

Trong t??ng lai, Eden Real s? t?p trung vào vi?c ??u t?, phát tri?n và qu?n lý các d? án khu dân c?, bi?t th?, khách s?n, khu ngh? d??ng, chung c? cao c?p, v?n phòng cho thuê, trung tâm th??ng m?i…c?ng nh? cung c?p các d?ch v? môi gi?i ??a ?c, thi?t k? ki?n trúc, qu?n lý d? án, thi công xây d?ng, t? v?n ??u t? b?t ??ng s?n…

“?? có th? ??t ???c nh?ng m?c tiêu ?ó, Eden Real luôn hi?u rõ nhu c?u c?a khách hàng ?? t? ?ó ??a ra các gi?i pháp h?p lý c?ng nh? cung c?p nh?ng s?n ph?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng t?ng c?a khách hàng. ??ng th?i luôn cùng chung vai sát cánh v?i các ??i tác vì m?c tiêu chung là mang ??n l?i ích cao nh?t cho khách hàng”, bà Hu?nh Kim ?oan, giám ??c ?i?u hành công ty chia s? thêm. 


Date added: 2008-07-22 02:38:55    Hits: 287
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds