Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

T?ng công ty ??u t? và Xu?t nh?p kh?u Foodinco

T?ng công ty ??u t? và Xu?t nh?p kh?u Foodinco
58 B?ch ??ng - Qu?n H?i Châu TP. ?à N?ng Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.511.382 2646 - 382 2418 - 381 0555
Fax: 84.511.3822459

L?nh v?c kinh doanh:

o ??u t? và kinh doanh b?t ??ng s?n, kho tàng, b?n bãi, d?ch v? khách s?n và cao ?c v?n phòng th??ng m?i.

o Xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông th?y l?i, công trình h? th?ng l??i ?i?n, tr?m bi?n áp 500 kV và các công trình ngu?n ?i?n.

o S?n xu?t, kinh doanh, ch? bi?n, xu?t nh?p kh?u: L??ng th?c, nông lâm s?n, v?t t?, phân bón, s?t thép, h?t nh?a, hóa ch?t, ph??ng ti?n, thi?t b? v?n t?i, v?t li?u xây d?ng ..v..v.

o ??i lý v?n t?i bi?n, kinh doanh d?ch v? b?c x?p, v?n t?i th?y - b? trong và ngoài n??c.

o ??u t? tr?ng cây l??ng th?c và cây công nghi?p t?i Lào.


T?ng công ty Foodinco có các c? ?ông chi?n l??c l?n nh?:

o T?ng công ty l??ng th?c Mi?n Nam (Vinafood II), h?ng n?m xu?t kh?u hàng tri?u t?n l??ng th?c v?i kim ng?ch g?n 1 t? USD, có ti?m l?c tài chính l?n m?nh.

o T?p ?oàn Alphanam là 1 trong nh?ng doanh nghi?p l?n ? Hà N?i, Vi?t Nam có ti?m n?ng tài chính và có kinh nghi?m trong ??u t? tài chính, ch?ng khoán, s?n xu?t kinh doanh s?n, c?u thang máy, bao bì...

o Công ty qu?n lý v?n East Wing, Hongkong, có ti?m l?c tài chính và kinh nghi?m trong vi?c ??u t? tài chính, ch?ng khoán và b?t ??ng s?n.

o Công ty qu?n lý v?n East Wing, Nh?t b?n, có ti?m l?c tài chính và kinh nghi?m trong vi?c ??u t? tài chính, ch?ng khoán và b?t ??ng s?n.

Ho?t ??ng c?a T?ng công ty tuân th? theo H? th?ng Qu?n lý Ch?t l??ng ISO 9001:2000


Date added: 2008-07-22 02:53:23    Hits: 61
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds