Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH GNSVINA

Công ty TNHH GNSVINA
2A - Ph??ng S? D?u - Qu?n H?ng Bàng TP. H?i Phòng Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.31.382 1769 - 352 8582
Fax: 84.31.3528584

 GNSVINA công ty 100% v?n Hàn Qu?c ???c c?p Gi?y phép ??u t? ?? xây d?ng khu chung c? cao c?p Cozyvill t?i TP. H?i Phòng.

Thành L?p: Ngày 27 Tháng 02 n?m 2006

L?nh v?c kinh doanh: Xây d?ng chung c? cao c?p ?? bán và cho thuê
• M?c tiêu ho?t ??ng: Xây d?ng cho thành ph? H?i Phòng nh?ng khu chung c? cao c?p hi?n ??i và v?n minh ph?c v? nhu c?u ??i s?ng cao c?p ngày càng t?ng c?a xã h?i hi?n ??i cho ng??i dân thành ph? Hoa ph??ng, ng??i Vi?t Nam, Vi?t Ki?u và c? nh?ng c? dân n??c ngoài ?ang sinh s?ng, h?c t?p và làm vi?c t?i Vi?t Nam.

• Ph??ng h??ng phát tri?n: Không ng?ng ??u t?, h?c h?i và trang b? nh?ng công ngh? tiên ti?n nh?t trên th? gi?i ?? áp d?ng trong qu?n lý và xây d?ng d? án.


Date added: 2008-07-22 02:55:17    Hits: 86
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds