Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH GuocoLand Vi?t Nam

Công ty TNHH GuocoLand Vi?t Nam
Phòng 1203, Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn ??c Th?ng, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.8233338
Fax: 84.8.8233339

L?ch s? t?p ?oàn

Công ty TNHH GuocoLand ("GLL") ???c thành l?p t?i Singapore nh? m?t công ty trách nhi?m h?u h?n t? doanh có tên Sealion Hotels Pte Ltd vào 31/03/1976. Goucoland ???c chuy?n ??i thành công ty h?p doanh vào 30/09/1978 và phát hành c? phi?u trên SGX - ST vào 14/11/1978. Vào 1986, Công ty tr? nên m?t công ty qu?n lý qu? v?n hành d??i tên First Capital Corporation Ltd..


M? r?ng sang ??a ?c

Cho t?i n?m 1990, T?p ?oàn m? r?ng sang xây d?ng và kinh doanh b?t ??ng s?n: Xây d?ng, ??u t?, qu?n lý b?t ??ng s?n t? ?ó ?ã tr? thành ngành kinh doanh chính c?a t?p ?oàn.

Guocoland là m?t công ty m? ???ng vào s? Phát tri?n c?a 99 n?m d??i ch? ?? công qu?n ? Singapore, m?c tiêu ch? y?u t?i ??a ph??ng là nâng c?p Housing Development Board ("HDB"). T? ?ó, Guocoland ?ã phát tri?n m?t cách thành công và bán 25 d? án phát tri?n nhà ? t?i Singapore, sang nh??ng h?n 7.400 c?n nhà và ?ã thi?t l?p chính nó nh? m?t ngu?n phát tri?n chính trong th? tr??ng b?t ??ng s?n dành cho cá nhân ? Singapore.

M?t nh?n ??nh m?i:

Vào ngày 18/10/2002, Guocoland chính th?c ??i tên thành GoucoLand Limited ?? thu?n ti?n cho công vi?c kinh doanh b?t ??ng s?n c?a công ty. S? thay ??i này c?ng là m?t ph?n trong k? ho?ch phát tri?n các công ty con c?a t?p ?oàn Guoco Group Limited, m?t công ty h?p doanh có m?t t?i S? giao dich ch?ng khoán H?ng Kông (The Stock Exchange of Hong Kong Limited).

Ngày nay GoucoLand ?ã niêm y?t c? phi?u trên b?ng chính c?a S? giao d?ch ch?ng khoán Singapore (Main Board of the Singapore Exchange Securities Trading Limited).

??n h?t ngày 30/06/2007, GLL Group ?ã góp v?n 839,7 tri?u USD, d? tr? c?a c? ?ông là 1.395,5 t? USD và t?ng tài s?n có trên 4 t? USD. Tính t?i 30/06/2007, l?i t?c n?m 2007 c?a GLL là 703.4 tri?u USD.

Nh?ng ho?t ??ng t?i n??c ngoài

Bên c?nh Singapore, GLL ?ã m? r?ng ho?t ??ng sang l?nh v?c ??a ?c ? Trung Qu?c, n?m 1994 ??u t? vào Th??ng H?i và B?c Kinh. N?m 2005 và 2007, xâm nh?p ??u t? vào Nanjing và Tianjin.

N?m 2004, GLL ??u t? vào l?nh v?c ??a ?c t?i Malaysia ??t tên chính GuocoLand Malaysia ? Berhad ("GLM"), tr??c ?ó ???c bi?t ??n v?i tên Hong leong Properties Behard. GLM ???c niêm y?t trên th? tr??ng ch?ng khoán Malaysia (Bursa Malaysia Securities Berhad).

Tháng 11/2006, GoucoLand ??u t? vào TP.HCM, v?i vi?c nh?n ???c gi?y phép xây d?ng 240.000m2 k?t h?p phát tri?n d? án 17,5 ha t?i t?nh Bình D??ng, Cách TP. HCM 17km v? phía b?c.

T?i Vi?t Nam

D? án phát tri?n GoucoLand ? Khu công nghi?p Vi?t nam - Singapore.

?ây s? là d? án h?i nh?p phát tri?n ??u tiên c?a GuocoLand ? t?nh Bình D??ng, khu v?c d?n ??u v? thu hút ??u t? t?i Vi?t Nam. ?ây là t?nh có Khu công nghi?p Vi?t nam - Singapore (VSIP), m?t khu công nghi?p d?n ??u các khu công nghi?p n?i có trên 100 doanh nghiêp trong và ngoài n??c.

GuocoLand có t?ng di?n tích khuôn viên 175.553m2, di?n tích sàn xây d?ng x?p x? 285.664m2. T?a l?c ? v? trí cách trung tâm Thành ph? H? Chí Minh kho?ng n?a gi? ch?y xe máy, d? án là ??a ?i?m ch? y?u n?i ng??i Vi?t Nam và các du khách có th? sinh s?ng, làm vi?c và vui ch?i trong môi tr??ng h?i nh?p hi?n ??i. Khu v?c có th? ph?c v? 800.000 công dân làm vi?c t?i t?nh Bình D??ng c?ng nh? khách qu?c t? t?i Khu công nghi?p VSIP. Nh?ng ng??i yêu thiên nhiên và ng??i ch?i gôn có th? t?n h??ng không gian xanh c?a sân gôn 36 l? Sông Bé ??i di?n Guocoland.

Khu v?c dân c? bao g?m 1.200 c?n h?, m?t dãy c?a hàng mua s?m (mall), m?t khách s?n, m?t tr??ng qu?c t? v?i nhi?u ti?n ích giáo d?c khác, khu v?c h? tr? th??ng m?i và khu ph?c h?p th? d?c th? thao v?i nhi?u môn v?n ??ng bao g?m c? m?t h? b?i.

Giai ?o?n 1, kh?i công và tri?n khai xây d?ng c? s? h? t?ng d? ki?n 9/2007.


 

Liên h?:

GuocoLand Corporate HQ


GuocoLand Limited

20 Collyer Quay

#20-01 Tung Centre

Singapore 049319

Tel : (65) 6535 6455

Fax : (65) 6532 6196

Email: [email protected]

Date added: 2008-07-22 03:11:53    Hits: 181
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds