Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH ??u t? Gia Tu?

Công ty TNHH ??u t? Gia Tu?
82 - 84 Nguy?n H?u Huân - Qu?n Hoàn Ki?m Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.926 3500 – 926 3501 - 926 3502 – 926 3503
Fax: 84.4.9263504

Ngành ngh? kinh doanh: 

? T? v?n ??u t?

? Phân tích và nghiên c?u th? tr??ng

? Môi gi?i và kinh doanh b?t ??ng s?n

? Kinh doanh và phát tri?n nhà ?;

? Xây d?ng các công trình: Dân d?ng, công nghi?p, giao thông, thu? l?i, công trình h? t?ng ?ô th? và khu công nghi?p;

? Giám sát thi công xây d?ng và hoàn thi?n công trình dân d?ng và công nghi?p

? Thi?t k? quy ho?ch xây d?ng vùng, chung, chi ti?t khu ?ô th? và nông thôn

? Thi?t k? t?ng m?t b?ng, ki?n trúc, n?i- ngo?i th?t, k?t c?u, c?- ?i?n, san n?n, c?p thoát n??c ??i v?i công trình xây d?ng dân d?ng, công nghi?p

? T? v?n xây d?ng, thi?t k?, và giám sát xây d?ng

? Ki?m ??nh ch?t l??ng các công trình giao thông, dân d?ng, công nghi?p và h? t?ng k? thu?t;

? Th?m ??nh d? án ??u t?, th?m ??nh k? thu?t và t?ng d? toán, quy?t toán các công trình xây d?ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c

? L?p d? án ??u t? và t?ng d? toán xây d?ng các công trình dân d?ng, công nghi?p, giao thông, thu? l?i, nông- lâm- ng? nghi?p

? Kinh doanh nhà hàng, khách s?n, d?ch v? ?n u?ng, gi?i khát, siêu th?

? D?ch v? vui ch?i, gi?i trí: các trò ch?i trên c?n, d??i n??c

? Du l?ch sinh thái

Quá Trình Phát Tri?n

Tháng 4 n?m 2003, Công ty trách nhi?m h?u h?n ??u t? Gia Tu? ???c thành l?p v?i s? v?n ?i?u l? là 6,5 t? ??ng. ?? phù h?p v?i chi?n l??c phát tri?n dài h?n, vào tháng 7 n?m 2006, Công ty TNHH ??u t? Gia Tu? chuy?n ??i mô hình thành Công c? ph?n ??u t? Gia Tu? v?i v?n ?i?u l? m?i là 180 t? ??ng.

M?c tiêu c?a Gia Tu?  là tr? thành nhà ??u t? l?n, uy tín trong th? tr??ng kinh doanh và phát tri?n ??a ?c t?i Vi?t Nam. Sau nh?ng n? l?c không ng?ng g?n 5 n?m qua, hi?n nay Gia Tu? ?ang s? h?u nh?ng d? án b?t ??ng s?n l?n t?i nh?ng v? trí lý t??ng. Gia Tu? t? hào khi ?ã và ?ang tri?n khai ??u t? vào các Khu ngh? d??ng cao c?p, Khu trung tâm th??ng m?i, Khu ?ô th?, Khu vui ch?i gi?i trí có v? trí ??p t?i Hà n?i, Thành ph? H? Chí Minh, ?à L?t, Nha Trang, Hà Tây… v?i t?ng v?n ??u t? c?a các d? án này trên 5.000 t? ??ng.

B??c sang n?m ho?t ??ng th? 5, n?m 2008,  Gia Tu? s? thành l?p v?n phòng ??i di?n t?i Thành ph? H? Chí Minh nh?m ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a Công ty t?i khu v?c phía Nam.

Các ch?ng ???ng phát tri?n:

N?m 2003:  Thành l?p Công ty, tri?n khai ho?t ??ng

N?m 2004 - 2005:  Hoàn thi?n t? ch?c, m? r?ng l?nh v?c ho?t ??ng

N?m 2006 - 2007: M? r?ng quy mô, t?ng c??ng h?p tác vì m?c tiêu l?n xây d?ng m?t th??ng hi?u ??ng c?p c?a ch?t l??ng, uy tín và d?ch v? hoàn h?o.

Hi?n nay, Gia Tu? ?ang kh?ng ??nh v? th? là m?t nhà ??u t? l?n, uy tín, ?a n?ng trong l?nh v?c b?t ??ng s?n và các ngành ngh? liên quan b?ng m?t chi?n l??c kinh doanh b?t phá, dài h?n. Công ty hi?n ?ang ti?p t?c ??u t? và liên k?t ??u t? các d? án m?i và s?p t?i s? cho ra m?t nh?ng s?n ph?m b?t ??ng s?n hi?n ??i, có tính ??t phá trong l?nh v?c b?t ??ng s?n cao c?p và siêu cao c?p t?i Vi?t Nam.

??nh H??ng Chi?n L??c

? Ti?p t?c tri?n khai các d? án b?t ??ng s?n t?i Tp H? Chí Minh, ?à L?t, Hà N?i;

? T?ng v?n ?i?u l? và niêm y?t trên th? tr??ng ch?ng khoán;

? Ti?p t?c ?a d?ng hoá l?nh v?c ??u t? trên c? s? l?y b?t ??ng s?n là l?nh v?c kinh doanh ch? ??o v?i nh?ng s?n ph?m ??c ?áo có tính ??t phá trong l?nh v?c b?t ??ng s?n cao c?p và siêu cao c?p; ?u tiên ??u t? phát tri?n các khu t? h?p th??ng m?i d?ch v? k?t h?p ?, khu chung c? cao c?p, khu ngh? d??ng cao c?p k?t h?p du l?ch sinh thái, khách s?n, bi?t th? cao c?p và siêu cao c?p;

? ??i v?i m?i d? án, ch?t l??ng và tính chuyên nghi?p c?a s?n ph?m, d?ch v? là y?u t? quan tr?ng hàng ??u và luôn ???c ?u tiên ??u t? nh?m ?áp ?ng t?t nh?t yêu c?u ngày càng cao c?a th? tr??ng c?ng nh? ?? kh?ng ??nh th??ng hi?u Gia Tu? Investment ngày m?t v?ng m?nh;

? T?ng c??ng h?p tác v?i các ??i tác m?nh v? ti?m l?c tài chính và giàu kinh nghi?m trong l?nh v?c kinh doanh b?t ??ng s?n;

? Thu hút v?n ??u t? n??c ngoài song song v?i vi?c nghiên c?u c? h?i ??u t? ra n??c ngoài.


Date added: 2008-07-22 03:17:45    Hits: 119
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds