Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP H?i Vân Nam (Havana JSC)

Công ty CP H?i Vân Nam (Havana JSC)
132 Hàm Nghi, Ph??ng B?n Thành, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Website
Phone: 84.8.821 1686
Fax: 84.8.822 4174

Havana có ??i ng? lãnh ??o có nhi?u n?m kinh nghi?m qu?n lý các khách s?n trong và ngoài n??c. V?i ph??ng châm " Doanh nhân an sinh, tài chính gia t?ng", l?n ??u tiên t?i Vi?t Nam, chúng tôi áp d?ng mô hình Condo Hotel ??i v?i d? án d? án Best Western Nha Trang Plaza Hotel ?? giúp doanh nhân th?c hi?n cùng m?t lúc hai m?c tiêu an sinh và gia t?ng tài chính khi tham gia ??u t?.

Condo Hotel là m?t xu h??ng m?i v?i nhi?u ?u th? khi ?em l?i s? s? h?u m?t c?n nhà th? hai "vacation house" dành cho doanh nhân ngh? d??ng k?t h?p v?i ??u t? và khai thác kinh doanh.

???c s? h?u m?t trong nh?ng Unit t?i m?t khách s?n t?m c? qu?c t? n?m ? v?nh Nha Trang th? m?ng n?i ti?ng th? gi?i là ?i?u m? ??c không ch? c?a riêng ai. Còn gì h?n n?a, ch? s? h?u có nh?ng k? ngh? d??ng tuy?t v?i cùng v?i nh?ng ng??i thân yêu trong chính Unit c?a mình; ho?c m?t s? k?t h?p hoàn h?o gi?a ngh? d??ng và công tác; ho?c th? t??ng t??ng m?t ngày nào ?ó Quý v? tham d? m?t cu?c h?i th?o trong n??c ho?c qu?c t? ???c t? ch?c ngay chính t?i Best Western Premier Nha Trang Plaza Hotel và t? hào m?i b?n bè ??n ngh? ngay t?i Unit c?a chính mình sau khi k?t thúc công vi?c. Và chúng tôi còn làm ???c nhi?u h?n th?: Khi không s? d?ng Unit ?? ngh? ng?i, Havana và t?p ?oàn Best Western s? mang l?i l?i ích tài chính ?áng k? cho ng??i s? h?u thông qua vi?c v?n hành các Unit ?ó nh? các phòng khách s?n theo tiêu chu?n Premier c?a t?p ?oàn khách s?n qu?c t? Best Western. V?y ?ó, c? sau m?i ?êm t?nh gi?c, Quý v? l?i th?y tài kho?n c?a mình t?ng lên, t?ng lên, t?ng lên...

Tr? s? chính

 Công ty C? ph?n H?i Vân Nam ho?t ??ng chính trong l?nh v?c kinh doanh khách s?n, cao ?c v?n phòng. Tr? s? chính t?i 132 Hàm Nghi Qu?n 1, TP. HCM là tòa nhà cao t?ng ???c trang b? h? th?ng gara ôtô t? ??ng v?i công ngh? t?i tân cao 30 t?ng xe. Công trình là h? th?ng v?n phòng cho thuê, nhà hàng cà phê ?n nh? n?m ngay t?i trung tâm thành ph?, ???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i, hài hòa v?i ki?n trúc c?a khu v?c, t?o s? thu?n l?i t?i ?a cho vi?c ?i l?i, xúc ti?n th??ng m?i c?a các Công ty trong tòa nhà. Khu nhà hàng ?n nh? ph?c v? cho nhân viên v?n phòng và khách bên ngoài, ph?c v? c? ?? ?n Âu và Á ?áp ?ng nhu c?u c?a c? ng??i trong n??c l?n n??c ngoài. Khu v?n phòng cho thuê v?i n?i th?t bên trong hi?n ??i, khu làm vi?c thoáng mát, ?i?u ki?n h? t?ng ?n ??nh và ??y ??.

??ng th?i, Havana còn gi?i quy?t ???c v?n ?? nan gi?i c?a toàn bô khu v?c trung tâm thành ph? H? Chí Minh nói chung là tình tr?ng thi?u tr?m tr?ng ch? ?? xe ôtô và xe máy. Tòa nhà c?a chúng tôi ???c trang b? h? th?ng gara ôtô t? ??ng, ?ây ???c coi là h? th?ng ?? xe t? ??ng ??u tiên t?i Vi?t Nam theo ?úng mô hình c?a các n??c phát tri?n. Các ph?n m?m ???c cài ??t ?? ?i?u ch?nh toàn b?  h? th?ng ch?y theo m?t chu trình ???c l?p s?n, ??m b?o tính mau l?, thu?n ti?n và d? dàng s? d?ng m?t cách t?i ?a cho khách hàng. Toàn b? vi?c l?y ra và cho vào ôtô ??u ???c ph?n m?m tính toán và các sensor ki?m tra ?? ??m b?o tính an toàn tuy?t ??i cho ng??i s? d?ng.

 


Date added: 2008-07-22 03:32:38    Hits: 819
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds