Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty C? ph?n ??u t? Du l?ch và Th??ng m?i H?i Linh

Công ty C? ph?n ??u t? Du l?ch và Th??ng m?i H?i Linh
218/2/22 Tr?n Duy H?ng - C?u Gi?y Hà N?i Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.4.7.84 6024
Fax: 84.4.784 6503
T? hào là doanh nghi?p tiên phong t?o d?ng nên nh?ng Không gian s?ng sinh thái ?ích th?c, chúng tôi k? v?ng mang l?i cho ng??i tiêu dùng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng cao nh?t b?ng phong cách ph?c v? tinh t? nh?t. Là ??n v? ho?t ??ng trong l?nh v?c t? v?n và cung c?p d?ch v?, du l?ch ngh? d??ng, ??u t?, th??ng m?i, INT t?p h?p m?t ??i ng? nhân s? t?n tâm, n?ng ??ng và giàu kinh nghi?m ?? luôn ??ng hành cùng khách hàng, ??i tác theo ph??ng châm “??ng thu?n - ph?n th?nh - chia s? l?i ích c?ng ??ng” .

Nh?ng n? l?c không ng?ng c?a INT H?i Linh trong nhi?u n?m qua và cam k?t cho m?t ch?ng ???ng dài sau này ch?c ch?n s? làm hài lòng khách hàng, ??i tác. INT H?i Linh mong mu?n ngày càng ph?c v? t?t h?n thông qua ??nh h??ng chi?n l??c ho?t ??ng xuyên su?t :

- Gia t?ng ch?t l??ng và hi?u qu? ho?t ??ng t? v?n ??u t? cho các nhà ??u t? trong l?nh v?c B?S sinh thái, nhà v??n trang tr?i.
 
- Nâng cao ch?t l??ng và phong cách ph?c v? trong ho?t ??ng cung c?p d?ch v? ti?n ích t?i các qu?n th? nhà v??n ?? s? d?ng và cho thuê. ??y m?nh ti?p th? hi?u qu? d?ch v? t? ch?c h?i th?o, h?i ngh? k?t h?p du l?ch, l?u trú v?n là th? m?nh c?a chúng tôi.
 
- ??u t? và t? v?n ??u t? phát tri?n các khu resort ngh? d??ng phong cách m?i t?i nh?ng ??a bàn tr?ng ?i?m phù h?p v?i ??nh h??ng quy ho?ch phát tri?n kinh t? xã h?i c?a ??a ph??ng nh? : Hoà Bình, V?nh Phúc, Hà Tây…
 
- Phát tri?n mô hình làng sinh thái th? k? 21 nh? m?t hình m?u chu?n gi?a vi?c k?t h?p hài hoà phát tri?n kinh t? g?n v?i c?ng ??ng theo hình th?c 4 nhà: Nhà n??c - Nhà doanh nghi?p - Nhà khoa h?c - Nhà nông nh?m nâng cao hi?u qu? lo?i hình kinh t? trang tr?i v??n ??i, du l?ch v?n hoá và khám phá, khu ngh? d??ng sinh thái phong cách m?i ??t tiêu chu?n qu?c t?, ?áp ?ng yêu c?u xã h?i th?i ??i m?i.

Cho cu?c s?ng t?t ??p h?n ! Ph??ng châm ho?t ??ng và tôn ch? ??y ý ngh?a này c?a chúng tôi ch?c h?n luôn ???c quý khách hàng, các nhà ??u t?, các ??i tác b?n hàng và c?ng ??ng ?ng h?, chia s?.

Cam k?t c?a Int H?i Linh

V?i khách hàng

Chúng tôi hi?u r?ng s? thành công c?a chúng tôi ph? thu?c ch? y?u vào s? hài lòng và thành công c?a Khách hàng. INT luôn trân tr?ng s? tin t??ng c?a quý khách và cam k?t ph?c v? khách hàng b?ng:

- S?n ph?m ?a d?ng, ??c ?áo ?áp ?ng ???c mong mu?n c?a Quý khách.

- D?ch v? hoàn h?o và thu?n ti?n

- ??ng hành cùng khách hàng trong vi?c nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng, gia t?ng giá tr? và làm nên phong cách s?ng t??ng lai cho nh?ng công dân thành ??t m?i.

V?i nhân viên

Chúng tôi hi?u r?ng m?t trong nh?ng tài s?n quan tr?ng nh?t quy?t ??nh s? thành công c?a t?p th? là ngu?n l?c con ng??i. Chúng tôi cam k?t mang l?i cho m?i nhân viên c?a chúng tôi:

- Môi tr??ng làm vi?c lành m?nh, tin c?y và tôn tr?ng l?n nhau.

- V?n hóa làm vi?c h??ng k?t qu?, tôn vinh cá nhân làm vi?c t?t.

- C? h?i phát tri?n kh? n?ng làm vi?c, s? nghi?p.

V?i nhà ??u t?

Nhà ??u t? là nh?ng ng??i tin t??ng tuy?t ??i vào chúng tôi. ?áp l?i ni?m tin ?ó, chúng tôi cam k?t mang l?i:

- Giá tr? ??u t? t?ng tr??ng b?n v?ng ? m?c ?áp ?ng nhu c?u,

- H?p tác, t??ng h? trên nguyên t?c 2 bên cùng có l?i.

V?i c?ng ??ng

T?i m?i ??a bàn khu v?c chúng tôi ho?t ??ng, INT luôn h??ng t?i c?ng ??ng v?i tinh th?n thi?n chí c? th? và tôn tr?ng l?i ích xã h?i. Do ?ó chúng tôi luôn cam k?t mang l?i :

- Vi?c làm th??ng xuyên v?i thu nh?p ?n ??nh cho lao ??ng ??a ph??ng, ??c bi?t là các h? nghèo.

- ?óng góp cho s? phát tri?n c? s? h? t?ng và nâng c?p c? s? v?t ch?t ph?c v? vi?c h?c t?p cho tr? em t?i ??a ph??ng.

 

Date added: 2008-07-22 03:35:58    Hits: 99
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds