Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP T? v?n – Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng Quân

Công ty CP T? v?n – Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng Quân
31-33-35 Hàm Nghi, P. Nguy?n Thái Bình, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-9144016 (Ms. Hang: 0908280628)
Fax: 08-9144035
Công ty TNHH T? v?n – Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng Quân thành l?p n?m 2000 v?i 100% v?n trong n??c. Do nhu c?u phát tri?n trong giai ?o?n h?i nh?p, ??u n?m 2007 ban TG? ?ã quy?t ??nh chuy?n ??i mô hình ho?t ??ng t? hình th?c s? h?u công ty TNHH sang công ty c? ph?n. Gi?y phép ??ng ký kinh doanh c?a Công ty C? ph?n TV - TM - DV - ??a ?c Hoàng Quân s?: 4103006259 do S? K? ho?ch và ??u t? c?p ngày 23-03-2007 v?i v?n ?i?u l? lên ??n 70.000.000.000? (b?y m??i t? ??ng).
 
?? t?o ?à phát tri?n m?nh m? c?ng nh? nâng cao ngu?n v?n ph?c v? cho vi?c ??u t? vào các d? án trong t??ng lai, Ban T?ng giám ??c Công ty ?ã m?nh d?n nâng s? v?n ?i?u l? c?a công ty t? 70.000.000.000 ??ng lên 150.000.000.000 ??ng (c?n c? theo gi?y phép ??ng ký kinh doanh s? 4103006259 c?p ngày 27.06.2007). ?ây là l?n nâng s? v?n ?i?u l? th? 2 trong n?m 2007 k? t? sau khi Công ty ti?n hành c? ph?n hóa vào ngày 23.03.2007.

Hoàng Quân là công ty ??u tiên trong ngành ??a ?c m? r?ng các d?ch v? tr?n gói khép kín: ??u t?, kinh doanh, thi?t k?, xây d?ng ??a ?c, pháp lý, th?m ??nh giá. ??ng th?i là ??n v? tiên phong m? các chi nhánh, ??i lý trên toàn qu?c. Hi?n Hoàng Quân có 10 công ty thành viên và v?n phòng ??i di?n t?i M?, Hà Lan, ?ài Loan. Công ty ?ã thành công khi chuy?n h??ng t? kinh doanh môi gi?i sang làm ch? ??u t? khu công nghi?p, khu dân c?, khu chung c? cao t?ng, thi?t k? và xây d?ng nhi?u công trình dân c? và dân d?ng…
 
HO?T ??NG KINH DOANH
 
Hoàng Quân là ch? ??u t? c?a các khu công nghi?p: KCN Bình Minh - V?nh Long (162 ha), KCN Hàm Ki?m - Bình Thu?n (143 ha) và KCN Du Long - Ninh Thu?n (407,28 ha) và Khu liên h?p TTTM, v?n phòng cho thuê và c?n h? cao c?p – Hoàng Quân Plaza (3,76 ha) g?m 9 tòa nhà cao 15 -18 t?ng t?i Nam Sài Gòn, cùng nhi?u d? án t?i TP. HCM, C?n Th?... ?ang giao d?ch t?i các Trung tâm ??a ?c Hoàng Quân.
 
THÀNH T?U ??T ???C
 
Hoàng Quân ?ã tri?n khai các ch??ng trình nâng cao ch?t l??ng ho?t ??ng c?a h? th?ng v?i nhi?u nh?ng d?ch v? phong phú, cung cách ph?c v? chuyên nghi?p. K?t qu? n?m 2004 Hoàng Quân ???c t? ch?c BVQI (Anh qu?c) và RAB (M?) c?p 3 ch?ng nh?n v? qu?n lý ch?t l??ng ISO 9001:2000 cho Công ty C? ph?n Th??ng m?i – D?ch v? ??a ?c Hoàng Quân, Công ty Th?m ??nh giá Hoàng QuânV?n phòng Lu?t s? Hoàng Quân. ?ây là V?n phòng Lu?t s? và Công ty Th?m ??nh B?t ??ng s?n ??u tiên ? TP. HCM nh?n ch?ng nh?n ISO 9001:2000. Qua s? ph?n ??u c?a t?p th? CBNV trong h? th?ng Hoàng Quân, ngày 27-04-2007 Công ty C? ph?n TV-TM-DV ??a ?c Hoàng Quân Mêkông (t?nh V?nh Long) ?ã ???c ?ánh giá ??t v? ch?t l??ng ISO 9001:2000. Các danh hi?u ??t ???c: “Sao Vàng ??t Vi?t” (2004), ”Th??ng Hi?u M?nh” (2004), “Doanh nghi?p tr? xu?t s?c TP. HCM” (2006), “Doanh nghi?p Vi?t Nam uy tín” (2006), ngày 15/7/2007 nh?n gi?i th??ng Cúp Vàng Th??ng Hi?u và Nhãn hi?u l?n 2, Cúp vàng Doanh nhân Tâm Tài l?n 1 và nhi?u danh hi?u khác.
 
HO?T ??NG XÃ H?I
 
Ngoài ho?t ??ng kinh doanh Hoàng Quân luôn tích c?c tham gia nh?ng ho?t ??ng xã h?i nh?: Tài tr? gi?i vàng cho cu?c thi th?p sáng tài n?ng kinh doanh tr? 2004, 2005, B?o tr? b?nh nhân nghèo TP. HCM, V?nh Long, Hà N?i; ?ng h? n?n nhân ch?t ??c da cam…  Và ?ng h? cho các ho?t ??ng v?n hóa xã h?i v?n hóa, th? d?c th? thao t?i ??a ph??ng và trên toàn qu?c. T?ng s? ti?n ?ng h? cho các qu? trên lên h?n 3 t? ??ng.
 
THÀNH VIÊN C?A CÁC HI?P H?I
 
- H?i Doanh nghi?p tr? TP. HCM
- Hi?p H?i Nhà ??t Vi?t Nam
- Hi?p h?i B?S TP. HCM
- Phòng Th??ng M?i và Công Nghi?p Vi?t Nam (VCCI)
- Hi?p H?i DN TP. HCM
- Hi?p h?i ki?n trúc và xây d?ng TP. HCM
- Hi?p h?i Th?m ??nh giá th? gi?i
- Hi?p h?i B?t ??ng s?n th? gi?i
- Câu l?c b? doanh nghi?p ??a ?c, Câu l?c b? Doanh nhân Sài Gòn…
 
V?i ph??ng châm ho?t ??ng: “UY TÍN - HI?U QU? - PH?C V? T?T”, Hoàng Quân luôn mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m t?t nh?t và d?ch v? h?u mãi chu ?áo, hoàn h?o. Công ty luôn mong mu?n h?p tác v?i các ??i tác trong và ngoài n??c, các ??n v?, t? ch?c, nhà cung c?p, khách hàng ?? cùng phát tri?n.
 

Date added: 2008-07-22 04:28:12    Hits: 214
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds