Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và Khu công nghi?p TPHCM (HEPZA)

Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và Khu công nghi?p TPHCM (HEPZA)
35 Nguy?n B?nh Khiêm, Qu?n 1 TP. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 08-8290414/ 8290405
Fax: 08-8294271
Ban qu?n lý Khu ch? xu?t Tân Thu?n ???c thành l?p ngày 26/02/1992, ti?n thân c?a Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t và công nghi?p TP. HCM, là c? quan tr?c ti?p qu?n lý các khu ch? xu?t, khu công nghi?p trên ??a bàn Thành ph? H? Chí Minh theo nguyên t?c "m?t c?a - t?i ch?".

Ban qu?n lý ch?u s? ch? ??o và qu?n lý tr?c ti?p v? t? ch?c, biên ch?, ch??ng trình k? ho?ch công tác và kinh phí ho?t ??ng c?a UBND TP. HCM; ??ng th?i ch?u s? ch? ??o v? nghi?p v? chuyên môn c?a B?, c? quan ngang B?, c? quan thu?c Chính ph? qu?n lý ngành, l?nh v?c.

Ban qu?n lý ???c s? d?ng con d?u qu?c huy.
Ban qu?n lý ???c th?c hi?n ch? ?? t? ??m b?o kinh phí ho?t ??ng.

Ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n Ban qu?n lý các Khu ch? xu?t - Khu công nghi?p TP. HCM - HEPZA

1. Xây d?ng ?i?u l? qu?n lý khu ch? xu?t và công nghi?p trình UBND TP phê duy?t.

2. T? ch?c xây d?ng và qu?n lý th?c hi?n quy ho?ch chi ti?t, ti?n ?? xây d?ng, phát tri?n khu ch? xu?t và công nghi?p bao g?m: xây d?ng quy ho?ch phát tri?n công trình k?t c?u h? t?ng; quy ho?ch b? trí ngành ngh?; tham gia phát tri?n công trình k?t c?u h? t?ng ngoài khu ch? xu?t và công nghi?p có liên quan và khu dân c? ph?c v? cho công nhân lao ??ng t?i khu ch? xu?t và công nghi?p.

3. ?ôn ??c, ki?m tra vi?c xây d?ng các công trình k?t c?u h? t?ng trong và ngoài khu ch? xu?t và công nghi?p liên quan ?? ??m b?o vi?c xây d?ng và ??a vào ho?t ??ng ??ng b? theo ?úng quy ho?ch và ti?n ?? ???c duy?t ...

Date added: 2008-07-22 04:47:39    Hits: 77
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds