Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty TNHH Th??ng M?i Him Lam

Công ty TNHH Th??ng M?i Him Lam
234 Ngô T?t T?, P. 22, Q. Bình Th?nh Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.514 4348
Fax: 84.8.5144353

I. Gi?i thi?u chung.

1. Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHI?M H?U H?N TH??NG M?I HIM LAM
2. Tên ti?ng Anh: The Him Lam Commercial Limited Company
3. Tên vi?t t?t: Công ty Him Lam
4. ??a ch?: S? 2A Nguy?n Th? Minh Khai - Ph??ng ?a Kao - Qu?n 1 - TP H? Chí Minh
5. Website: www.himlam.com
6. Email: [email protected]
7. ?i?n tho?i: 84.8. 9102379
8. Fax: 84.8.9102377
9. Mã s? thu?: 0301437499
10. S? tài kho?n: 102010000102717 - Ngân hàng công th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh 1


11. Chi nhánh công ty Him Lam t?i thành ph? Hà N?i: 

??a ch?: S? 54 Hoàng Ng?c Phách - Ph??ng Láng H? - Qu?n ??ng ?a - Thành ph? Hà N?i
?i?n tho?i: 84.4. 2752082
Fax: 84.4.2752082
Email: [email protected]
Mã s? thu?: 0301437499-002
Tài kho?n: 1200208003957 - S? Giao D?ch Ngân hàng Nông nghi?p và phát tri?n Nông thôn Vi?t Nam.

12. Chi nhánh công ty Him Lam t?i t?nh B?c Ninh:


??a ch?: 22 Lý Thái T? - Ph??ng ??i Phúc - Thành ph? B?c Ninh - T?nh B?c Ninh
?i?n tho?i: 84.241.854169
Fax: 84.241.854168
Email: [email protected]

13.Ch? t?ch h?i ??ng thành viên: ông D??NG CÔNG MINH - c? nhân kinh t?
14. Gi?y phép thành l?p s?: 1403/GP-UB do UBND TP H? Chí Minh c?p ngày 01/09/1994
15. Gi?y ch?ng nh?n ??ng ký kinh doanh s?: 044626 do S? k? ho?ch và ??u t?: Thành ph? H? Chí Minh c?p l?n ??u 09/09/1994.
16. V?n ?i?u l?: 560.000.000.000 VN?

II. Ngành ngh? kinh doanh:

1. Kinh doanh nhà ? (xây d?ng, s?a ch?a nhà ?? bán và cho thuê).
2. Nh?n quy?n s? d?ng ??t ?? xây nhà bán ho?c cho thuê, ??u t? xây d?ng c? s? h? t?ng theo quy ho?ch xây d?ng nhà ?? chuy?n quy?n s? d?ng ??t.
3. Xây d?ng công nghi?p và dân d?ng.
4. Thi công c?u ???ng.
5. San l?p m?t b?ng.
6. V?n t?i hàng hóa ???ng b?.
7. D?ch v? v?n t?i.
8. T? ch?c các khu th? d?c th? thao – vui ch?i gi?i trí.
9. Nhà hàng ?n u?ng ( tr? quán bar).
10. Giáo d?c m?m non. Giáo d?c ti?u h?c, trung h?c c? s?, trung h?c ph? thông. Giáo d?c d?y ngh? .
11. Tr?ng cây bóng mát. Tr?ng c? sân v??n.

III. Doanh thu 3 n?m g?n nh?t:

2006: Doanh thu 273,2 t? ??ng.
2005: Doanh thu 246,9 t? ??ng.
2004: Doanh thu 245,4 t? ??ng.


Date added: 2008-08-14 02:07:59    Hits: 455
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds