Danh b? doanh nghi?p
Search Add Entry

Công ty CP Xây D?ng & Kinh Doanh ??a ?c Hòa Bình

Công ty CP Xây D?ng & Kinh Doanh ??a ?c Hòa Bình
235 Võ Th? Sáu,P.7, Q.3 Tp. HCM Vi?t Nam
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Website
Phone: 84.8.932 5030
Fax: 84.8.9325221

Tr??c tiên, thay m?t Công ty, tôi xin ???c bày t? lòng trân tr?ng bi?t ?n v? s? giúp ?? nhi?t tình c?a các C? quan Nhà n??c; s? ?ng h? và nh?ng l?i ??ng viên c? v? n?ng nhi?t c?a Khách hàng- Bè b?n; s? h?p tác t??ng tr? c?a các Nhà th?u chính- Nhà t? v?n- Nhà cung c?p- Nhà th?u ph? trong su?t quá trình ho?t ??ng và c?a Công ty Xây d?ng Dân d?ng & Công nghi?p trong th?i k? ??u phát tri?n.

V?i lòng tri ân sâu s?c, thay m?t Ban Giám ??c, tôi xin g?i l?i cám ?n chân thành ??n toàn th? Cán b? Công nhân viên Công ty C? ph?n Hoà Bình. Anh ch? em, b?ng tay ngh? khéo léo, chuyên môn tinh t??ng, giàu trí thông minh và sáng t?o, cùng v?i s? kiên trì và n? l?c to l?n, luôn luôn ?oàn k?t m?t lòng v??t qua bao khó kh?n- th? thách, ?ã mang l?i nh?ng thành qu?, tuy r?t khiêm t?n, nh?ng th?t ?áng trân tr?ng và ??y khích l? cho Công ty C? Ph?n Hoà Bình nh? ngày hôm nay.

Cu?i cùng nh?ng không kém ph?n quan tr?ng, cho tôi ???c phép nói lên lòng bi?t ?n vô h?n c?a mình ??i v?i Ông Bà Ch? T?ch Danh d? H?i ??ng Qu?n tr?, c?ng là song thân c?a tôi, vì s? h?t lòng hy sinh cho s? nghi?p cá nhân tôi và nh?ng ?óng góp to l?n cho nh?ng thành qu? c?a Công ty. Không ch? giúp ?? vô ?i?u ki?n cho Công ty v? tài chính, ki?n th?c, kinh nghi?m; t?m g??ng sáng v? ??o ??c c?a Ông Bà còn là v?n li?ng tinh th?n vô giá ?? l?i cho Hoà Bình mãi mãi v? sau.

V?i tình c?m chân thành, tôi xin g?i ??n t?t c? Quý ân nhân nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t.

S? m?nh công ty

Công ty C? ph?n Hòa Bình ???c thành l?p nh?m:

1. Cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? t?t ??p nh?t, nhanh chóng nh?t và ti?n ích nh?t trong ngành xây d?ng và ??a ?c.

2. T?o l?p m?t môi tr??ng làm vi?c mang l?i hi?u qu? cao nh?t nh?m phát huy m?t cách toàn di?n tài n?ng c?a t?ng cán b? công nhân viên.

3. T? ?ó, th?a mãn ??y ?? nh?t nh?ng nhu c?u, nh?ng m? ??c riêng c?a m?i ng??i, ?em l?i l?i nhu?n h?p lý cho Công ty và l?i t?c th?a ?áng cho các c? ?ông, ??ng th?i c?ng hi?n nhi?u nh?t cho ??t n??c, cho xã h?i.

S? m?nh Công ty do Ban Giám ??c kh?i x??ng, ???c toàn th? Cán b? Công nhân viên ??ng tình h??ng ?ng và quy?t tâm th?c hi?n.

Chính Sách Ch?t L??ng

?? hoàn thành nh?ng s? m?nh c?a Công ty, v?i s? ??ng tâm nh?t trí, Ban Giám ??c cùng toàn th? Cán b? công nhân viên Công ty C? ph?n Xây d?ng và Kinh doanh ??a ?c Hòa Bình quy?t tâm ph?n ??u tr? thành Công ty hàng ??u trong ngành xây d?ng và ??a ?c b?ng cách tìm hi?u th?u ?áo và ?áp ?ng ngày càng cao các yêu c?u c?a khách hàng.

Chính sách này bao g?m th?c thi nh?ng Cam k?t sau ?ây:

1. Th??ng xuyên ?i?u ch?nh các quá trình tác nghi?p ?? không ng?ng nâng cao ch?t l??ng công trình, ??ng th?i c?i ti?n h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng.

2. T?n tâm, t?n l?c hòan thành công trình ?úng h?n, an toàn và b?o hành công trình t?n tình, chu ?áo.

3. Liên t?c ?ào t?o ngu?n nhân l?c, t?ng c??ng ??u t? trang thi?t b?, song song v?i vi?c nghiên c?u ?ng d?ng các ph??ng th?c qu?n lý hi?u qu?, công ngh? s?n xu?t hi?n ??i và k? thu?t thi công tiên ti?n. 

Toàn th? các thành viên quy?t tâm b?o v? và không ng?ng nâng cao uy tín c?a Công ty ?? danh ti?ng Hòa Bình mãi mãi g?n li?n v?i nh?ng công trình ch?t l??ng cao.        

S? ?? t? ch?c


Hòa Bình Corporation ?ã không ng?ng ??u t?, xây d?ng c? s? v?t ch?t ?? ph? v? công tác thi?t k?, thi công và trang trí n?i th?t bao g?m: Phòng thi?t k?, X??ng m?c, X??ng c? ?i?n, C?a hàng ?? m?c và trang trí n?i th?t, kho v?t li?u xây d?ng, ...

Ð?i ng? thi?t k? có trên 19 ng??i bao g?m : ki?n trúc s?, h?a s?, h?a viên. Hòa Bình Corporation ?ã thi?t k? hàng tr?m công trình t? nhà ?, c?a hàng cho ??n nhà máy, v?n phòng, khách s?n, ... trong ?ó có các công trình tiêu bi?u nh? Riverside Hotel, Tecasin Business Center & Service Apartments và khách s?n Tân S?n Nh?t, H?c vi?n Ph?t Giáo Vi?t Nam TP.HCM ...

L?c l??ng k? s? trên 51 ng??i ???c ?ào t?o chính quy, ???c b? sung ki?n th?c qua các chuy?n ?i h?c t?p, tham quan n??c ngoài; cùng l?c l??ng công nhân xây d?ng c? h?u trên 1.826 ng??i ???c tuy?n ch?n, ?ào t?o và hu?n luy?n chu ?áo theo h??ng chuyên môn hóa cao, ???c giáo d?c th??ng xuyên v? ý th?c ch?t l??ng công trình, k? thu?t và an toàn lao ??ng.

L?c l??ng nhân s? hành chính - tài v? và chuyên môn g?n 100 ng??i, ph?c v? trong c? c?u hành chính - t? ch?c c?a công ty. H? th?ng nhân s? công ty ???c ?ào t?o ??nh h??ng và hu?n luy?n nghi?p v? th??ng xuyên m?t y?u t? quan tr?ng góp ph?n ?em ??n nh?ng thành công c?a Hòa Bình Corporation trong th?i gian v?a qua.

X??ng m?c có quy mô v?a, di?n tích xây d?ng kho?ng 5.000m2, ???c trang b? k?t h?p gi? nhi?u lo?i máy móc hi?n ??i và máy móc công c? gi?n ??n. V?i nh?ng chuyên gia giàu kinh nghi?m và trên 200 th? th? công lành ngh?, x??ng m?c c?a Hòa Bình Corporation hoàn toàn có kh? n?ng ?áp ?ng yêu c?u s?n xu?t và l?p ??t các chi ti?t trang trí n?i th?t ph?c t?p và ?a d?ng c?ng nh? các lo?i ?? m?c có thi?t k? ??c bi?t ?òi h?i s? tinh x?o. Hòa Bình Corporation ?ã hoàn thành t?t ??p vi?c trang trí n?i th?t và cung c?p ?? m?c cho hàng tr?m công trình. Nh? v?y mà th?i gian g?n ?ây, d??i nhi?u hình th?c khác nhau, Hòa Bình Corporation ?ã liên ti?p nh?n ???c nhi?u công vi?c trang trí n?i th?t và cung c?p ?? m?c cho nh?ng công trình l?n nh? : Marriott Hotel, Caravelle Hotel, DBS Serviced Apartments ...

T?t c? các b? ph?n chuyên ngành ??u ???c giao quy?n ch? ??ng và t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i ?? phát tri?n chuyên sâu nh?ng v?n có s? th?ng nh?t qu?n lý c?a Công ty nh?m ??m b?o m?t s?c m?nh t?ng h?p. M?c tiêu c?a Hòa Bình là nh?m ??n s? hòan h?o cho t?t c? các s?n ph?m và d?ch v? c?a mình b?ng s? n?ng ??ng, sáng t?o và chuyên môn hóa cao; Bên c?nh ?ó tri?t ?? áp d?ng h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n qu?c t? ISO 9001:2000; ??ng th?i khuy?n khích h?c h?i không ng?ng ?? ti?n lên t?ng b??c v?ng vàng v?i ph??ng châm "Ch?m mà ch?c" v?i 10 b? ph?n chuyên ngành, ??m trách vi?c s?n xu?t, cung c?p 9 l?ai s?n ph?m và d?ch v? khác nhau ph?c v? trong nàgnh Ki?n trúc xây d?ng.


Date added: 2008-08-14 02:10:04    Hits: 583
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds